LANDSKAP & VATTENÅTGÄRDER

Genomförande av vattenvård

Sedan 1990-talet har vi arbetat med vattenvård i stora, kommunöverskridande projekt där åtgärder genomförts inom hela avrinningsområden. Politiker och tjänstemän har varit engagerade i arbetet. Vi har som långvarig konsult sedan 1990-talet anlagt över 500 våtmarker, och många andra åtgärder, i samarbete med villiga lantbrukare. I ett inledningsskede kan vi hjälpa till med utformning av vattenvårdsprogram, samarbetsavtal och finansieringsformer.

KONTAKTA OSS

Åtgärder med vattenvård

I Höje å, Kävlingeån och Sege å i sydvästra Skåne har vi arbetat med genomförande av vattenvårdsprogram sedan 1990-talet. Nyligen har även vattenvårdsprojekt startats upp i samarbete med Sydvästra Skånes vattenråd. Några exempel på olika vattenvårdsåtgärder ges nedan.

Våtmarker och dammar

Den vanligaste vattenvårdsåtgärden är att anlägga en våtmark, vilket ger många positiva effekter. Vattnet renas genom flera olika processer, naturmiljöer skapas som gynnar fåglar, insekter och övrig fauna och flora. Vattenmagasinen ökar också den vattenhållande förmågan i landskapet.

Tvåstegsdiken

Djupa diken har förlorat mycket av sina naturliga förutsättningar. Genom att skapa terrasser på sidorna om diket återskapas en naturligare hydrologi och man får också en ökad reningsförmåga, minskad erosion och förbättrade miljöer för flora och fauna. Ofta kan åtgärden kombineras med förbättrade rekreationsmöjligheter. Det finns alltså stora möjligheter till ökade ekosystemtjänster.

Reglerad dränering

Genom att under vinterhalvåret hålla en högre vattennivå i jordbruksmarken kan näringsläckaget dämpas under den period som den största transporten sker.

Strukturkalkning och filterbäddar

Genom kalkning kan jordens struktur förbättras och näringsläckaget minskas. Olika typer av filterbäddar där vattnet får passera kan också reducera näringshalterna.

Rekreationsåtgärder

Genom att anlägga stigar och broar kan naturen kring våtmarker och vattendrag göras tillgänglig för friluftslivet. Grönområden med vattenkontakt har särskilt höga rekreationsvärden.

Vattendragsrestaurering och fria vandringsvägar

I rensade och rätade diken finns stor potential att förbättra naturmiljöerna genom meandring, förbättrat bottensubstrat och trädplantering.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning