PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Vattenprogram och blåplaner

Ett vattenprogram eller en blåplan ger en överblick av en kommuns värdefulla kustvatten, sjöar och vattendrag och är ett underlag för planering och förvaltning av frågor som rör vattenmiljöer och stränder. En blåplan ska bidra till att skydda och utveckla värdefulla vattenmiljöer för människor och den biologiska mångfalden. Den syftar också till att öka kunskapen om kommunens vattenområden, samt att frågorna lyfts och aktualiseras inom kommunens alla förvaltningar. Blåplanen syftar till att vara vägledande för det kontinuerliga arbetet med att utveckla vatten- och strandmiljöer i samverkan mellan förvaltningar, allmänhet och grannkommuner.

KONTAKTA OSS

I arbetet med att ta fram en blåplan utförs ofta fördjupade inventeringar och utredningar som underlag till planen. Ekologigruppens konsulter har expertis inom limnologi, marinbiologi, värdefulla stränder och ekosystemtjänster knutna till vatten. Vattenmiljöernas värde för människor, till exempel i form av rekreation, identitet, hälsa och pedagogik, som ofta samlas under begreppet kulturella ekosystemtjänster, är andra områden som vi arbetar med för att skapa en helhetsbild kring vattenmiljöers olika funktioner och värden.

Genom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ställs större krav på att vattenfrågor lyfts inom den kommunala planeringen. Ekologigruppen har kompetens och verktyg för att integrera miljökvalitetsnormer i kommunernas översikts- och detaljplaner och ta fram kommunala vattenprogram som även lyfter frågor kopplade till naturvärden, landskapsbild och friluftsliv. Vi fungerar också ofta som processtöd i arbetet med att ta fram tydliga mål och strategier för kommunalt vattenarbete.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Marika Palmér Rivera
Vatten- och hållbarhetsstrateg
08 525 201 42
DELA INLÄGG:
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.