PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Vattenvårdsprogram

Vattenvårdsprogram handlar om att ta ett helhetsgrepp på ett avrinningsområde, utan att begränsas av administrativa gränser. Det kräver samarbete, och vi har stora vana att och hjälpa till att upprätta samarbetsavtal mellan kommuner eller forma de framväxande vattenråden.

KONTAKTA OSS

Med målet att genomföra praktiska åtgärder för en bättre vattenkvalitet arbetar Ekologigruppen samordnat inom ett avrinningsområde, utan administrativa gränser. Vi upprättar samarbetsavtal mellan kommuner och är insatta i olika finansieringsfrågor. Åtgärdsplaner upprättas och konkreta åtgärder genomförs. Mer än 500 våtmarker har projekterats de senaste decennierna i Skåne, där arbetet enligt EU:s vattendirektiv kommit långt. Arbetet uppmärksammades 2015 då Vattenvårdsprogrammen i Kävlingeån och Höje å fick ta emot HaVs utmärkelse Sjöstjärnan.

Ökat samarbete

Vi föreslår en ökad satsning på att samordna olika intressen och aktörer som verkar inom vattenvårdsområdet. Då ingår också att sprida engagemang kring vattenvården, vilket kan göras genom intensifierat arbete med åtgärder inom mindre geografiska delområden. Åtgärder kan vara fiskevårdsåtgärder, vandringsleder utmed vattendrag, miljörådgivning till lantbrukare eller arbete med våtmarker och dammar.

RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning