LANDSKAP & VATTENÅTGÄRDER

Utformning och anläggning av våtmarker

Många våtmarker har genom historien dikats ur för att ge plats åt odlingsmark och infrastruktur. Idag vet vi vilken betydelse våtmarker har för vattenrening, flödesutjämning, grundvattenbildning och som livsmiljöer för många växter och djur. Ekologigruppen har en lång erfarenhet av att anlägga och restaurera våtmarker. Vi arbetar med hela kedjan från behovsanalys och planering till markägarkontakter, projektering och genomförande.

KONTAKTA OSS

Ekologigruppen erbjuder planering, restaurering och gestaltning av våtmarker, både för rening av dagvatten samt för att stärka och utveckla den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster knutna till vatten. Vi har erfarenhet av tillståndsansökningar för vattenverksamhet, kostnadsberäkningar, finansiering och alla moment för genomförande. Vi optimerar utformning och skötselbehov med hänsyn till den enskilda våtmarkens huvudsyfte.

Planering, kartering och behovsanalys

Första stadiet av våtmarksarbetet är planeringen. Där kan vi hjälpa till med både kartering av historiska våtmarker, översiktlig planering av nya våtmarker samt konfliktanalyser. Vi utför dessutom behovsbedömning när det kommer till restaurering eller anläggning av våtmarker där vi tittar på parametrar som vattenrening, flödesdämpning, biologisk mångfald och rekreation.

Våra miljökonsulter ger råd både runt bedömningar och åtgärder

Utifrån tekniska och ekonomiska förutsättningar, juridiska aspekter och andra samhällsintressen i området (såsom infrastruktur, naturvård, kulturmiljövård och fiske) erbjuder vi rådgivning och bedömning av förutsättningar för restaurering eller anläggning av våtmarker.

Projektering och anläggning

I projekt- och anläggningsfasen hjälper vi till med konkret våtmarksarbete:

 • projekterings- och ritningsarbeten
 • samråd med tillståndsmyndigheter
 • i vissa fall tillståndsansökan till miljödomstolen
 • ansökningar av ekonomiska bidrag
 • upprättande av anbudsunderlag för entreprenadarbete
 • entreprenadkontroll
 • entreprenadbesiktningar
 • avtalsskrivning
 • planer för växtetablering och planteringar

Etablering av rödlistade arter

I samarbete med Jordbruksverket och Länsstyrelsen har flera olika projekt genomförts  för att etablera rödlistade arter i anlagda våtmarker i västra Skåne. Försök har bland annat gjorts med bandnate, knölnate och spetsnate, som hämtats från kända lokaler och planterats ut i lämpliga våtmarker. Mångåriga försök har också gjorts att återetablera strandpadda och grönfläckig padda i anlagda våtmarker.

Uppföljning av miljönytta och skötselbehov

Vi erbjuder även olika typer av uppföljning för att undersöka anlagda våtmarker och dammars miljönytta. Det kan vara upprättande och genomförande av kontrollprogram, beräkningar av ämnesbudgetar, eller uppföljning av flora och fauna, hydrologisk funktion och skötselbehov.

Handledningar för våtmarksarbetet

Ekologigruppen har även tagit fram flera vägledningar och handledningar för såväl planering som praktisk anläggning av våtmarker. Exempel på sådana är Naturvårdsverkets handledning Rätt våtmark på rätt plats (Rapport 5926) och Saxån – Braåns Vattenråds publikation Åmansboken.

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Tette Alström
Naturgeograf/vattenplanering
046 10 67 64
SYD
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning