PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Specifik miljöbedömning

I miljöbalken används detta begrepp för bedömning av projekt och verksamheter. En specifik miljöbedömning är en samlad pedagogisk process som beskriver positiva och negativa konsekvenser av projekt och verksamheter, till exempel inom infrastruktur och vattenverksamhet. Vårt arbete omfattar både MKB för projekt som medför betydande miljöpåverkan, och miljöbedömningar som kräver tillstånd men som inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, så kallad Liten MKB.

KONTAKTA OSS

Ekologigruppen har kompetens att ansvara för hela processen med specifik miljöbedömning och konsekvensbeskrivning (MKB) för olika typer av projekt. Bedömningar av påverkan på naturvärden och biologisk mångfald på land och i vatten, artskyddsfrågor, områdesskydd och Natura 2000, samt rekreations- och landskapsbedömningar, utgör vår spetskompetens. Målsättningen med MKB-arbetet är att tydligt utveckla hållbarheten och miljönyttan inom varje projekt, samtidigt som så många intressen som möjligt tillmötesgås, och tidsramarna hålls.

Ekologigruppen har kompetens inom såväl ekologi som landskapsbild, rekreations- och friluftsfrågor, vattenmiljöer, samt kulturmiljö och fornlämningar med hjälp av samarbetspartners. Vi arbetar tvärvetenskapligt vilket speglas i våra MKB, där värden och konsekvenser synligggörs med pedagogiska bedömningsmodeller där det tydligt går att följa resonemang och slutsatser. Beskrivning av skyddsåtgärder och ekologisk kompensation är ett annat expertområde som vi ständigt utvecklar för att möta de juridiska ramarnas utveckling och myndighetskrav.

Genom arbete med MKB för slutförvar av kärnbränsle har vi unika erfarenheter av hur omfattande grundvattenytesänkningar påverkar naturmiljöer, och hur man kan kompensera vissa naturvärden. Vi har även stor erfarenhet av komplexa MKB för projekt inom infrastruktur, vindkraft, täkter och kraftledningar, och har fungerat som miljöstöd för bland annat Förbifart Stockholm och Ostlänken.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Per Collinder
Biolog och geovetare
08 525 201 19
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning