ANALYSER & UNDERLAG

Ekosystemtjänstanalys

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till människans välbefinnande. Ekosystemtjänster har de senaste åren fått allt större betydelse inom planering- och miljömålsarbete. Bilden ovan är gjord på uppdrag av Eskilstuna kommun, till den kommande grönplanen.

KONTAKTA OSS

Ekosystemtjänstanalyser

Vi människor behöver och drar nytta av många tjänster från ekosystemen utan att vi alla gånger vet om det. Det kan handla om växter som renar luft, gräsytor som renar och flödesreglerar dagvatten, bin som pollinerar grödor eller maskar och bakterier som gör jorden bördig. Synliggörandet av ekosystemtjänsternas värde är en viktig del i utvecklingen av hållbara samhällen där hänsyn tas till de ekosystem vi är beroende av. Denna kunskap genomsyrar hela Ekologigruppens sätt att arbeta.

Ekologigruppen erbjuder ekosystemtjänstanalyser i form av identifiering, kvantifiering och värdering av ekosystemtjänster både på landsbygd och i urban miljö. I planeringsuppdrag, landskapsanalyser, miljöbedömningar och gestaltningsprojekt analyserar vi var ekosystemtjänsterna finns idag, hur de påverkas av olika förändringar och ger förslag på hur de kan bevaras och utvecklas.

Integrerade ekosystemtjänster ger hållbar markanvändning

Med utgångspunkt i vår samlade kompetens inom natur- och vattenvård, rekreation och samhällsplanering utför vi analyser av befintliga och potentiella ekosystemtjänster. Analyserna utformas så att de blir direkt användbara som underlag i arbetet med att utforma den mest hållbara markanvändningen i aktuell skala. De kan exempelvis användas som underlag för markanvändning på översiktlig skala eller för att kunna bevara särskilda tjänster inom detaljplaner. Vi visar vilka positiva effekter tjänsterna kan bidra till i den aktuella planen och dess kringområde.

Värderingar av ekosystemtjänster är ett viktigt redskap för att kunna prioritera vilka tjänster som är särskilt viktiga att stärka, utveckla eller skapa på en viss plats. Ekologigruppen har utvecklat metoder för att genomföra kartläggningar och värderingar av ekosystemtjänster i olika skalor från kommunvisa kartläggningar ner till bostadsgårdar.

Ekosystemtjänstanalyser från planering till gestaltning och förvaltning

Vi bistår med kunskap om ekosystemtjänster från planering till gestaltning och förvaltning. I planprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar analyserar vi hur väl planen tar tillvara det aktuella områdets ekosystemtjänster och när planer blir verklighet är vi med och gestaltar ekosystemtjänsterna. Ekologer och landskapsarkitekter arbetar tillsammans från gestaltningsprogram till bygghandling för att hitta de bästa lösningarna för hur park- och naturområden kan utformas till multifunktionella miljöer.

.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning