ANALYSER & BESLUTSUNDERLAG

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster har kommit att få en allt större betydelse i den kommunala planeringen sedan regeringen 2014 gav Naturvårdsverket i uppdrag att genomföra en kommunikationssatsning, med syfte att öka förståelsen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Naturens ekosystemtjänster utgör en viktig nyckel för en social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Denna kunskap genomsyrar Ekologigruppens sätt att arbeta i uppdrag. Bilden ovan är gjord på uppdrag av Eskilstuna kommun, till den kommande grönplanen.

KONTAKTA OSS

Ekosystemtjänster i planeringen

I planeringsuppdrag, landskapsanalyser, miljöbedömning och gestaltningsprojekt analyserar vi var tjänsterna finns idag, hur de påverkas av olika förändringar och ger förslag på hur tjänsterna kan bevaras och utvecklas. Vi har utvecklat metoder för att genomföra kartläggningar och värderingar av ekosystemtjänster i olika skalor från kommunvisa kartläggningar ner till bostadsgårdar. Begreppet ekosystemtjänster fick genomslag år 2005 i och med en rapport kallad Millennium Ecosystem Assessment. För att bevara och forma morgondagens hållbara samhälle måste hänsyn tas till ekosystemtjänster i kommunal utveckling och förvaltning. När grönskans roll räknas in i strategiska investeringar skapas attraktiva platser för de människor som bor i och besöker kommunen samtidigt som mark- och fastighetsvärden ökar.

Integrerade ekosystemtjänster ger hållbar markanvändning

Med utgångspunkt i vår samlade kompetens inom natur- och vattenvård, rekreation och samhällsplanering utför vi analyser av befintliga och potentiella ekosystemtjänster. Analyserna utformas så att de blir direkt användbara som underlag i arbetet med att utforma den mest hållbara markanvändningen i aktuell skala. De kan exempelvis användas som underlag för markanvändning på översiktlig skala eller för att kunna bevara särskilda tjänster inom detaljplaner. Vi visar vilka positiva effekter tjänsterna kan bidra med i den aktuella planen och dess kringområde.

Vi utför också värderingar av ekosystemtjänster. Värderingar av ekosystemtjänster är ett viktigt redskap för att kunna prioritera vilka tjänster som är viktiga att stärka, utveckla eller skapa på en viss plats. Värderingar kan utföras med olika metodik, till exempel genom GIS-analyser, inventeringar eller workshops/enkäter. Val av värderingsmetod anpassas i samråd med våra kunder.

Ekosytemtjänster från planering till gestaltning och förvaltning

Vi deltar i planeringsprocesser och bidrar med konkreta förslag på vilka strukturer som är lämpligast ur ett ekosystemtjänstperspektiv. I våra MKB:er analyserar vi hur väl planer tar tillvara områdets ekosystemtjänster och hur de används som resurs i stadslandskapet.

När planer blir verklighet är vi med och gestaltar ekosystemtjänsterna. Ekologer och landskapsarkitekter arbetar nära tillsammans från gestaltningsprogram till bygghandling för att hitta de bästa lösningarna för hur park- och naturområden kan utformas till multifunktionella miljöer.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Jesper Arnström
Miljö & samhällsplanerare M.Sc / GIS
08 525 201 41
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.