ANALYSER & BESLUTSUNDERLAG

Ekologiska spridningsanalyser och grön infrastruktur

Kunskap om grön infrastruktur och ekologiska spridningsanalyser är viktiga verktyg för att hjälpa till att avgöra hur ett specifikt område kan påverkas av en åtgärd beroende på hur landskapet och den större omgivningen ser ut. Möjligheten för arter att sprida sig i landskapet en förutsättning för ett rikt växt- och djurliv. Särskilt i dagens uppdelade och fragmenterade landskap kan bedömningar av grön infrastruktur och ekologiska samband vara avgörande för en lyckad planering och förvaltning av biologisk mångfald, och relaterade ekosystemtjänster.

KONTAKTA OSS

Arbetet med grön infrastruktur syftar till att säkerställa olika naturtyper och strukturers förekomst i landskapet, sammansättning av dessa, samt kopplingen mellan olika områden (konnektivitet). Säkerställandet behövs för att långsiktigt garantera arters överlevnad samt landskapets förmåga att leverera nödvändiga ekosystemtjänster.

Ekologigruppens analyser av grön infrastruktur och spridningsanalyser visar på vilket sätt och hur mycket olika områden bidrar till att spridningsberoende arter får tillgång till sina respektive naturtyper, till exempel eklevande insekters tillgång på lämpliga ekar.

Analyserna kan svara på frågor som:

 • Vilka områden är viktigast för olika arters spridning?
 • Vilka platser är mest lämpliga för en exploatering, om de negativa konsekvenserna på ekologiska samband ska minimeras?
 • Vilka artgrupper påverkas mest av olika planeringsalternativ?
 • Var i landskapet gör en ekologisk kompensation eller restaurering mest nytta?

Vi utvecklar kontinuerligt GIS-verktyg och metoder för att göra analyserna ännu skarpare och mer användarvänliga. Våra produkter är pedagogiska underlag i planeringsprocessen. Med spridningsanalyserna vill vi beskriva var det finns viktiga ekologiska samband samt var och hur en exploatering kan ge minst negativ påverkan på den gröna infrastrukturen. Att bibehålla en fungerande grön infrastruktur bidrar till en levande naturmiljö med ett motståndskraftigt ekosystem och en rik biologisk mångfald, vilket ger rekreativa värden för oss människor.

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Erik Zachariassen
Ekolog / GIS-analytiker
08 525 201 24
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.