ANALYSER & UNDERLAG

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett nätverk av natur, grunden till fungerande livsmiljöer för växter och djur. En sammanhållen grön infrastruktur bidrar till en levande naturmiljö med resilienta och motståndskraftiga ekosystem och en rik biologisk mångfald, vilket även ger höga upplevelsevärden för oss människor. Att känna till den gröna infrastrukturens svagheter och styrkor på en plats, en kommun eller en region är avgörande för en hållbar markanvändning, planering och förvaltning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

KONTAKTA OSS

Grön infrastruktur och ekologiska samband 

Precis som att vi människor är beroende av infrastruktur för att komma åt olika funktioner i samhället är arter beroende av den gröna infrastrukturen för att kunna nyttja olika miljöer och behov i landskapet. Det kan handla om fiskars förmåga att förflytta sig mellan sjöar och vattendrag, och om bins förmåga att nyttja våra odlingslandskap. Ett bi behöver både boplatser och plats att hitta mat, och de behöver kunna ta sig emellan de här miljöerna. En fungerande grön infrastruktur för ett bi innehåller därför en variation av boplatser, födosöksområden och spridningskorridorer. I arbetet med att säkerställa biologisk mångfald och landskapets ekosystemtjänster behöver vi förstå komplexiteten och visa på värdet av den gröna infrastrukturen. 

Spridningsanalyser är oftast komplexa och svårt för en kommun att ta fram själva. Vi har lång erfarenhet av detta och anpassar ambitionsnivå efter budget och tillgängliga underlag. I Luleå genomfördes spridningsanalyser för fyra olika fokusarter, som representerar olika naturtyper eller kvaliteter som för med sig en hög biologisk mångfald.

 

Spridningsanalysen som underlag 

Kunskap om grön infrastruktur kan till exempel vara viktig för att förstå hur ett område kan påverkas av ett vägbygge eller ett nytt bostadskvarter. För att kartera och värdera den gröna infrastrukturen används ofta spridningsanalyser som verktyg. Med spridningsanalyser beskrivs var det finns viktiga spridningskorridorer, var det finns värdekärnor och var det finns svaga samband i naturen för en samling artgrupper. Detta kan till exempel vara värdefullt för att bedöma var i landskapet exploatering är mer eller mindre lämplig.  

Grön infrastruktur och klimatanpassning 

Grön infrastruktur och ekosystemen bidrar också med flera andra nyttor till vårt samhälle. Grönområden kan hålla mycket vatten och minska risken för översvämningar lokalt. Grönskan är också viktiga för att reglera temperatur och minska risken för att lokala värmeöar uppstår i våra städer eller andra områden med mycket hårdgjorda ytor. Detta är särskilt relevant i samband med pågående klimatförändringar, som förväntas medföra både fler skyfall och fler värmeböljor. Grön infrastruktur är en viktig del som ett verktyg för klimatanpassning vid planering och utformning av våra samhällen.  

Utpekade kärnområden för biologisk mångfald i Värmdö kommun. Alla dessa om områden har varierande och naturligt bevarade miljöer.

Grön infrastruktur i planering  

Planering handlar om att göra avväganden gällande mark- och vattenanvändning och då är det viktigt att visa och förstå vilka värden som olika områden i landskapet har. Med en utredning i tidiga skeden av den gröna infrastrukturen kan man säkerställa och planera strategiskt utifrån var det finns viktiga naturtyper. Detta kan sedan utgöra ett viktigt underlag för den strategiska planeringen av grönområden i en grönplan, som kan vara vägledande för kommunens översiktsplan och dess detaljplaner. Den gröna infrastrukturen. Den kan exempelvis visa vilka områden som är mest viktiga att bevara, vilka som är mest lämpliga för en exploatering, vilka artgrupper som påverkas mest av ett planeringsalternativ men kan också visa var det är mest effektivt att genomföra ekologiska kompensationsåtgärder eller naturvårdsinsatser.  

Analyserna av ekologiska landskapssamband och spridningssamband på regional nivå i Stockholms län pekar ut var i landskapet det finns särskilt värdefulla livsmiljöer och var det finns särskilt viktiga spridningsvägar utifrån representativa arter.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning