ANALYSER & UNDERLAG

Blå och grön infrastruktur

Kunskap om blå- och grön infrastruktur och ekologiska spridningsanalyser är viktiga verktyg för att avgöra hur ett specifikt område kan påverkas av en åtgärd beroende på hur landskapet och den större omgivningen ser ut. Möjligheten för arter att sprida sig i landskap och vattendrag är en förutsättning för ett rikt växt- och djurliv.

Särskilt i dagens uppdelade och fragmenterade landskap kan bedömningar av grön infrastruktur och ekologiska samband vara avgörande för en lyckad planering och förvaltning av biologisk mångfald, och relaterade ekosystemtjänster.

KONTAKTA OSS

Grön infrastruktur

Arbetet med grön infrastruktur syftar till att säkerställa olika naturtyper och strukturers förekomst i landskapet, sammansättning av dessa, samt kopplingen mellan olika områden (konnektivitet). Säkerställandet behövs för att långsiktigt garantera arters överlevnad samt landskapets förmåga att leverera nödvändiga ekosystemtjänster.

Ekologigruppens analyser av grön infrastruktur och spridningsanalyser visar på vilket sätt och hur mycket olika områden bidrar till att spridningsberoende arter får tillgång till sina respektive naturtyper, till exempel eklevande insekters tillgång på lämpliga ekar.

Analyserna kan svara på frågor som:

 • Vilka områden är viktigast för olika arters spridning?
 • Vilka platser är mest lämpliga för en exploatering?
 • Vilka artgrupper påverkas mest av olika planeringsalternativ?
 • Var i landskapet gör en ekologisk kompensation eller restaurering mest nytta?

Blå infrastruktur

I jordbrukslandskapet är vattendragen viktiga ekologiska korridorer, och fungerar både som refuger och spridningskorridorer i ett ofta naturfattigt landskap. Vi arbetar med att förbättra kvaliteten i dessa ekostråk, bland annat i ett utvecklingsprojekt i samarbete med Jordbruksverket, projekt Bizon, där vi försöker förbättra möjligheterna för pollinerande insekter.

En annan viktig aspekt av blå infrastruktur är att säkerställa spridningsmöjligheter för fiskar. I många vattendrag finns ett stort antal vandringshinder av olika svårighetsgrad. Dessa hindrar passage för olika fiskarter. Vandringshindren kan bland annat åtgärdas genom att bygga omlöp. Ekologgruppen erbjuder bedömningar av vandringshinder,  och ger förslag på lämpliga åtgärder, samt administrerar anläggningarna.

Metoder och verktyg

Vi utvecklar kontinuerligt GIS-verktyg och metoder för att göra analyserna ännu skarpare och mer användarvänliga. Våra produkter är pedagogiska underlag i planeringsprocessen. Med spridningsanalyser vill vi beskriva var det finns viktiga ekologiska samband samt var och hur en exploatering kan ge minst negativ påverkan på den grönblå infrastrukturen.

Att bibehålla en fungerande grönblå infrastruktur bidrar till en levande naturmiljö med motståndskraftiga ekosystem och en rik biologisk mångfald, vilket även ger rekreativa värden för oss människor.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.