STRATEGI & UTBILDNING

Grönplaner och blåplaner

Väl genomtänkta grönplaner och blåplaner utgör ett viktigt verktyg för hållbara beslut vid översiktsplanering, detaljplanering och för utvecklings- och skötselinsatser i park- och naturområden. En bra grönplan innehåller tydliga och välförankrade mål och strategier som ger utgångspunkter vid prioriteringar. Tydliga åtgärdsförslag och ansvarsfördelning bidrar till att planen genomförs.

KONTAKTA OSS

Grönplan

Ekologigruppen kan bidra med specialistkompetens inom grönplanens alla steg, från de första inventeringarna till en antagen planhandling. Genom vår breda kunskapsbas med ekolog- vattenvård- och  landskapsarkitektkompetens, och väl inarbetade samarbetspartners inom kulturmiljö kan vi dessutom erbjuda underlagsrapporter till grönplaner gällande naturvärden, rekreationsvärden, kulturmiljövärden och ekosystemtjänster.

Processen anpassas efter behov

Tillsammans med kunden utformar vi en process som passar den aktuella kommunen. Vi kan projektleda hela grönplaner från början till slut eller bistå med punktinsatser där kommen i fråga behöver hjälp - med allt från genomförande av workshops till kartframställning, textbearbetning och visionsarbete. Beroende av kundens behov utformar vi planen så att den blir användbar för översiktlig planering eller för årlig planering av skötsel och utveckling av parkmiljöer (eller varför inte både och).

Våra grönplaner är pedagogiskt upplagda och lättillgängliga för både tjänstepersoner och kommunens medborgare. Efter kundens behov kan vi även hitta lämpliga digitala lösningar och lägga upp grönplanens faktaunderlag och geografiska information i webbkartor och databaser.

Grönplaner på olika nivåer

Ekologigruppen tar fram grönplaner på regional, kommunal och lokal nivå. I uppdragen arbetar våra landskapsarkitekter, ekologer, naturgeografer och vattenspecialister i nära samarbete med kulturgeografer. Fokus ligger på att hitta lösningar där olika värden samverkar och förstärker varandra. Genom att göra tydliga värderingar av olika grönytor och grönområden ger vi underlag för att prioritera olika planeringsalternativ.

Slutprodukten - en välförankrad plan för kommunens grönstruktur

Vi ser förankringsprocessen som avgörande för en lyckad grönplan och det är bra att kunna lägga resurser på workshops och kunskapshöjande föredrag om kommunens gröna värden. Det är viktigt att både tjänstepersoner och politiker står bakom mål och strategier som kan bidra till kommunens utveckling och attraktivitet. Slutprodukten är en sammanhållen grönplan med förslag på lämplig grönstruktur, mål och strategier samt åtgärdsförslag.

Vi genomför allt från kompletta grönplaner till stödjande punktinsatser i kommunens grönplanering:

 • Inspirationsföreläsningar
 • Workshops
 • Processledning och expertstöd
 • Illustrationer och visualisering
 • Textbearbetning och klarspråksgranskning

Vi tar även fram relevanta underlagsrapporter inom natur, land och vatten, exempelvis:

 • Ekosystemtjänstanalyser
 • Naturvärdesinventeringar
 • Spridningsanalyser
 • Rekreationsanalyser
 • Pollineringsplaner
 • Flygbildstolkning
 • Sociotopanalyser
 • Tillgänglighetsanalyser

Blåplan

En blåplan eller ett vattenprogram ger en god överblick av en kommuns värdefulla kustvatten, sjöar och vattendrag. Blåplanen utgör ett användbart underlag för planering och förvaltning av frågor som rör vattenmiljöer och stränder, samtidigt som den bidrar till att skydda och utveckla värdefulla vattenmiljöer för människor och den biologiska mångfalden. Den syftar också till att öka kunskapen om kommunens vattenområden, samt att frågorna lyfts och aktualiseras inom kommunens alla förvaltningar. Blåplanen är på så sätt vägledande för det kontinuerliga arbetet med att utveckla vatten- och strandmiljöer i samverkan mellan förvaltningar, allmänhet och grannkommuner.

Inventeringar som underlag

I arbetet med att ta fram en blåplan utförs ofta fördjupade inventeringar och utredningar som underlag till planen. Ekologigruppens konsulter har expertis inom limnologi, marinbiologi, värdefulla stränder och ekosystemtjänster knutna till vatten. Vattenmiljöernas värde för människor, till exempel i form av rekreation, identitet, hälsa och pedagogik, som ofta samlas under begreppet kulturella ekosystemtjänster, är andra områden som vi arbetar med för att skapa en helhetsbild kring vattenmiljöers olika funktioner och värden.

Vattenmyndighetens krav på kommunala vattenförvaltningsplaner

Genom vattenmyndighetens åtgärdsprogram ställs större krav på att vattenfrågor lyfts inom den kommunala planeringen. Ekologigruppen har kompetens och verktyg för att integrera miljökvalitetsnormer i kommunernas översikts- och detaljplaner och ta fram kommunala vattenprogram som även lyfter frågor kopplade till naturvärden, landskapsbild och friluftsliv. Vi fungerar också ofta som processtöd i arbetet med att ta fram tydliga mål och strategier för kommunalt vattenarbete.

Regional grönplanering

Hållbara strukturer inom stadsutveckling och landsbygdsutveckling är något vi tycker är särskilt viktigt och spännande att arbeta med. Vi arbetar i olika skalor från kommunal till regional nivå, vilket ger värdefulla insikter och synergier som kan appliceras på de olika skalorna.

På regional nivå och länsnivå ger vi stöd i arbetet med regional grönstruktur och grön infrastruktur för naturtyper och arter, och i avvägningar med den byggda strukturen, där strategiskt arbete med ekosystemtjänster är en viktig del. Vattnets roll i samhällsutvecklingen är särskilt betydelsefull.

Strategier för hållbar kommunal utveckling inom översiktsplan (ÖP), miljömålsarbete, klimatstrategier, strategier för kommunal grön infrastruktur, för blåstruktur samt strategier för art- och habitatsbevarande hör till våra uppdrag inom kommunal planering. Vi arbetar ofta med integreringen av byggda och gröna strukturer, till exempel  i arbetet med ekosystemtjänster eller förhållandet mellan stad och land.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning