STRATEGI & UTBILDNING

Grön- och blåplaner

Väl genomtänkta grön- och blåplaner utgör ett viktigt verktyg för hållbara beslut vid översiktsplanering, detaljplanering och för utvecklings- och skötselinsatser i park om naturområden. Tydliga och välförankrade mål och strategier ger utgångspunkter vid prioriteringar. Tydliga åtgärdsförslag och ansvarsfördelning bidrar till att planen genomförs.

KONTAKTA OSS

Grönplan

Ekologigruppen kan bidra med specialistkompetens inom grönplanens alla steg, från de första inventeringarna till en antagen planhandling. Genom vår kombination av ekolog- och landskapsarkitektkompetens, och väl inarbetade samarbetspartners inom kulturmiljö, kan vi erbjuda underlagsrapporter gällande naturvärden, rekreationsvärden, kulturvärden och ekosystemtjänster. Underlagsrapporterna följer en gemensam struktur vilket gör att det är lätt att sätta sig in i, och överblicka, materialet.

Våra grönplaner innehåller enkla sammanfattningar och tydliga kartor för den som vill få en snabb överblick och avsnitt med mer detaljerad information för den mer vetgirige.

Med bas i underlagsrapporterna tar vi fram en sammanhållen grönplan med förslag på lämplig grönstruktur, mål och strategier samt åtgärdsförslag. Beroende av kundens behov utformar vi planen så att den blir användbar för översiktlig planering eller för den årliga planeringen av skötsel och utveckling av parkmiljöer eller kanske både och. Vi deltar i förankringsprocessen på kommunen till exempel genom workshops och föredrag om kommunens gröna värden och om hur mål och strategier kan bidra till kommunens utveckling.

Ekologigruppen tar fram grönplaner på regional, kommunal och lokal nivå. I uppdragen arbetar våra landskapsarkitekter, ekologer och vattenspecialister i nära samarbete med kulturgeografer. Fokus ligger på att hitta lösningar där olika värden samverkar och förstärker varandra. Genom tydliga värderingar av olika grönytor och grönområden ger vi underlag för att prioritera olika planeringsalternativ.

Våra grönplaner är pedagogiskt upplagda och lättillgängliga för både tjänstemän och allmänhet. Efter kundens behov kan vi även lägga upp grönplanerna i databaser.

Vi gör

 • Workshops i alla faser av grönplanen
 • Kompletta grönplaner
 • Processledning
 • Underlagsrapporter – Natur land och vatten
 • Underlagsrapporter – Rekreation
 • Ekosystemtjänster – kartläggning
 • Illustrationer och visualisering
 • Naturinventeringar
 • Flygbildstolkning
 • Spridningsanalyser
 • Sociotopanalyser
 • Rekreationsanalyser
 • Inspirationsföreläsningar

Blåplan

Ett vattenprogram eller blåplan ger en överblick av en kommuns värdefulla kustvatten, sjöar och vattendrag och är ett underlag för planering och förvaltning av frågor som rör vattenmiljöer och stränder. En blåplan ska bidra till att skydda och utveckla värdefulla vattenmiljöer för människor och den biologiska mångfalden. Den syftar också till att öka kunskapen om kommunens vattenområden, samt att frågorna lyfts och aktualiseras inom kommunens alla förvaltningar. Blåplanen syftar till att vara vägledande för det kontinuerliga arbetet med att utveckla vatten- och strandmiljöer i samverkan mellan förvaltningar, allmänhet och grannkommuner.

I arbetet med att ta fram en blåplan utförs ofta fördjupade inventeringar och utredningar som underlag till planen. Ekologigruppens konsulter har expertis inom limnologi, marinbiologi, värdefulla stränder och ekosystemtjänster knutna till vatten. Vattenmiljöernas värde för människor, till exempel i form av rekreation, identitet, hälsa och pedagogik, som ofta samlas under begreppet kulturella ekosystemtjänster, är andra områden som vi arbetar med för att skapa en helhetsbild kring vattenmiljöers olika funktioner och värden.

Genom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ställs större krav på att vattenfrågor lyfts inom den kommunala planeringen. Ekologigruppen har kompetens och verktyg för att integrera miljökvalitetsnormer i kommunernas översikts- och detaljplaner och ta fram kommunala vattenprogram som även lyfter frågor kopplade till naturvärden, landskapsbild och friluftsliv. Vi fungerar också ofta som processtöd i arbetet med att ta fram tydliga mål och strategier för kommunalt vattenarbete.

Regional grönplanering

Hållbara strukturer inom stadsutveckling och landsbygdsutveckling är något vi tycker är särskilt viktigt och spännande att arbeta med. Vi arbetar i olika skalor från kommunal till regional nivå, vilket ger värdefulla insikter och synergier som kan appliceras på de olika skalorna.

På regional nivå och länsnivå ger vi stöd i arbetet med regional grönstruktur och grön infrastruktur för naturtyper och arter, och i avvägningar med den byggda strukturen, där strategiskt arbete med ekosystemtjänster är en viktig del. Vattnets roll i samhällsutvecklingen är särskilt betydelsefull.

Strategier för hållbar kommunal utveckling inom översiktsplan (ÖP), miljömålsarbete, klimatstrategier, strategier för kommunal grön infrastruktur, för blåstruktur samt strategier för art- och habitatsbevarande hör till våra uppdrag inom kommunal planering. Vi arbetar ofta med integreringen av byggda och gröna strukturer, t.ex. i arbetet med ekosystemtjänster eller förhållandet mellan stad och land.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.