PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Grönplaner och friluftsplaner

En väl genomtänkt grönplan utgör ett viktigt verktyg för hållbara beslut vid översiktsplanering, detaljplanering och för utvecklings- och skötselinsatser i park om naturområden. Tydliga och välförankrade mål och strategier ger utgångspunkter vid prioriteringar. Tydliga åtgärdsförslag och ansvarsfördelning bidrar till att planen genomförs.

KONTAKTA OSS

Ekologigruppen kan bidra med specialistkompetens inom grönplanens alla steg, från de första inventeringarna till en antagen planhandling. Genom vår kombination av ekolog- och landskapsarkitektkompetens, och väl inarbetade samarbetspartners inom kulturmiljö, kan vi erbjuda underlagsrapporter gällande naturvärden, rekreationsvärden, kulturvärden och ekosystemtjänster. Underlagsrapporterna följer en gemensam struktur vilket gör att det är lätt att sätta sig in i, och överblicka, materialet. De innehåller enkla sammanfattningar och tydliga kartor för den som vill få en snabb överblick och avsnitt med mer detaljerad information för den mer vetgirige.

Med bas i underlagsrapporterna tar vi fram en sammanhållen grönplan med förslag på lämplig grönstruktur, mål och strategier samt åtgärdsförslag. Beroende av kundens behov utformar vi planen så att den blir användbar för översiktlig planering eller för den årliga planeringen av skötsel och utveckling av parkmiljöer eller kanske både och. Vi deltar i förankringsprocessen på kommunen till exempel genom workshops och föredrag om kommunens gröna värden och om hur mål och strategier kan bidra till kommunens utveckling.

Ekologigruppen tar fram grönplaner på regional, kommunal och lokal nivå. I uppdragen arbetar våra landskapsarkitekter, ekologer och vattenspecialister i nära samarbete med kulturgeografer. Fokus ligger på att hitta lösningar där olika värden samverkar och förstärker varandra. Genom tydliga värderingar av olika grönytor och grönområden ger vi underlag för att prioritera olika planeringsalternativ.

Våra grönplaner är pedagogiskt upplagda och lättillgängliga för både tjänstemän och allmänhet. Efter kundens behov kan vi även lägga upp grönplanerna i databaser.

Vi gör

 • Workshops i alla faser av grönplanen
 • Kompletta grönplaner
 • Processledning
 • Underlagsrapporter – Natur land och vatten
 • Underlagsrapporter - Rekreation
 • Naturinventeringar
 • Flygbildstolkning
 • Spridningsanalyser
 • Sociotopanalyser
 • Rekreationsanalyser
 • Inspirationsföreläsningar
EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Eleonor Häger
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 22
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.