STRATEGI & UTBILDNING

Strategisk naturvård

Bevarande och stärkande av biologisk mångfald bygger på välformulerade och konkreta strategier. Ekologigruppen har lång erfarenhet av att arbeta med naturvårdsstrategiska projekt på nationell, regional och kommunal nivå. Strategierna syftar till att uppnå uppställda mål för biologisk mångfald som de svenska miljömålen, globala målen för hållbar utveckling och Aichimålen som är en del av konventionen för biologisk mångfald.

KONTAKTA OSS

Vi arbetar både med att ta fram hela strategier, vi går även in i rollen som bollplank för olika typer av strategiarbeten.

Vi lägger stort fokus på att strategierna inte ska bli hyllvärmare utan att de ska fungera som en bas för det arbete som ska genomföras och mål som ska uppnås. Strategierna ska därför innehålla visionära mål som leder till ett bevarande av biologisk mångfald men även realistiska och genomförbara åtgärder och strategier.

Exempel på strategier som vi tar fram:

 • Naturvårdsplaner/ Naturvårdsprogram
 • Utvärderingar av naturvårdsåtgärder/program
 • Bevarandeplaner för arter
EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Anders Haglund
Växtekolog/naturvårdsstrateg
08 525 201 05
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning