ANALYSER & UNDERLAG

Biotopkartering av vatten

Biotopkartering är en specifikt framtagen metod och undersökningstyp för inventering och miljöövervakning av sötvattensmiljöer hos Havs- och Vattenmyndigheten. Vid biotopkartering noteras fysiska förhållanden i och i anslutning till ett vattendrag eller sjö.

Inventeraren går utmed vattendraget och samlar in data om bottenförhållanden, strandmiljö, trummor och vandringshinder enligt de protokoll som metodiken är uppbyggd av.

KONTAKTA OSS

Syftet med biotopkartering

Anledningen till att man genomför en biotopkartering är för att ge en kvantitativ bild av vattendrag och strandområden som ska kunna användas för statusklassning av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, och som underlag för prioritering av åtgärder, exempelvis att avlägsna vandringshinder, återmeandra delsträckor eller återskapa naturliga svämplan i vattendragets närområde.

Biotopkartering är också ett viktigt underlag för att bedöma ekologisk status, påverkan och åtgärdsbehov för miljökvalitetsnormer för vatten vad gäller hydromorfologi. Detta har särskilt aktualiserats efter den så kallade Weserdomen (EU-domstolens dom i mål C 461/13) som tydliggjorde att det inte är tillåtet att försämra en delfaktor, även om statusen som helhet inte försämras.

Ekologigruppens konsulter är väl införstådda om hur domen kan tolkas för svenska förhållanden och hur man i planeringssammanhang ska se till att uppnående av miljökvalitetsnormerna inte ska försvåras.

Vattendragskartering, där en förenklad biotopkartering kombineras med naturvärdes- och rekreationsklassning, är ett användbart underlag i vattenplaneringen, som bland annat använts i Helsingborgs stads tätortsnära vattendrag. Det finns behov av en heltäckande och lättillgänglig bild av vattendragens värden och potential, inte minst i tätortsnära miljöer.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning