ANALYSER & BESLUTSUNDERLAG

Biotopkartering och statusklassning av vatten

Biotopkartering är en specifikt framtagen metod och undersökningstyp för inventering och miljöövervakning av sötvattensmiljöer hos Havs- och Vattenmyndigheten . Vid biotopkartering noteras fysiska förhållanden i och i anslutning till ett vattendrag eller sjö. Inventeraren går utmed vattendraget och samlar in data om bottenförhållanden, strandmiljö, trummor och vandringshinder enligt de protokoll som metodiken är uppbyggd av.

KONTAKTA OSS

Syftet med biotopkartering är att ge en kvantitativ bild av vattendrag och strandområden som ska kunna användas för statusklassning av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, och som underlag för prioritering av åtgärder, t.ex. att avlägsna vandringshinder, återmeandra delsträckor eller återskapa naturliga svämplan och vattendragets närområde.

Biotopkartering är också ett viktigt underlag för att bedöma ekologisk status, påverkan och åtgärdsbehov för miljökvalitetsnormer för vatten vad gäller hydromorfologi. Detta har särskilt aktualiserats efter den så kallade Weserdomen (EU-domstolens dom i mål C 461/13) som tydliggjorde att det inte är tillåtet av försämra en delfaktor, även om klassen som helhet inte försämras. Ekologigruppens konsulter är väl införstådda om hur domen kan tolkas för svenska förhållanden och hur man i planeringssammanhang ska tolka och planera för att uppnående av milljökvalitetsnormerna inte ska försvåras.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.