PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Ekologisk kompensation

Fysisk planering innebär att väga samman olika intressen för att uppnå en god bebyggd miljö och ett robust samhälle. Ekologisk kompensation kan i detta arbete användas som ett verktyg för att stoppa förlusten av biologisk mångfald, och möjliggöra en ökad hållbarhet. Ekologisk kompensation kan krävas enligt miljöbalken vid tillstånd och dispenser, men kan också utföras frivilligt vid all typ av exploatering.

KONTAKTA OSS

Ekologisk kompensation som verktyg

Ekologigruppens arbete med ekologisk kompensation utgår från ett antal principer som bland annat innefattar användning av skadelindringshierkarin, att alla förluster inte kan kompenseras för och att värden ska bestå över tid. Principerna ska se till att projekt som tillämpar ekologisk kompensation inte ska leda till att förluster av naturvärden ska uppstå.

Förutom kompensation för förlust av eller negativ påverkan på naturvärden och biologisk mångfald, kan sociala värden eller ekosystemtjänster kompenseras för. I en planprocess är det ofta flera olika intressen som ska vägas samman, och det är ofta en fördel att genomföra en kompensationsutredning för flera olika typer av värden, så att man uppnår mångfunktion.

Ekologigruppen har både naturvårdskompetens och plan-/gestaltningskompetens och erfarenhet av att kombinera höga naturvärden med stadsutveckling.

Vi erbjuder till exempel:

 • stöd i kommunala processer för att integrera ekologisk kompensation i detaljplaner och översiktsplaner
 • till kompensationsåtgärder i samband med dispenser för skyddade arter, tillståndsprocesser eller exploateringar
 • för kompensationsåtgärder. Vilka värden finns på platsen? Hur påverkas de? Hur bör de kompenseras?
 • detaljerade ritningar och förslag till kompensationsåtgärder genom att bygga ny natur eller sköta befintliga naturområden.
 • ta fram kompensationsåtgärder som innefattar ekosystemtjänster och sociala värden

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning