ANALYSER & BESLUTSUNDERLAG

Naturvärdesinventering (NVI)

En naturvärdesinventering (NVI) identifierar land- och vattenmiljöer som hyser eller kan hysa höga naturvärden. Ekologigruppen har under 30 års tid arbetat med standardiserade metoder för naturvärdesinventering (kallas ibland för naturvärdesbedömning). Metodiken uppfyller de krav som ställs i SIS-standard för naturvärdesinventering (SS199000:2014).

KONTAKTA OSS

Naturvärdesinventering är ett ovärderligt underlag till miljöbedömning och MKB, detaljplaner, infrastrukturplaner, fördjupade översiktsplaner, grönplaner, samt skötselplaner för och bildande av naturreservat.

Målet är att skapa ett heltäckande kunskapsunderlag för att kunna ta till vara och utveckla naturvärden, till exempel i samband med ändrad markanvändning. Andra syften kan vara att förhålla sig till gällande lagar om art- och habitatskydd, eller att öka hållbarheten i ett projekt och ta hänsyn till ekosystemtjänster. I större områden, eller i tidiga planeringsskeden, föregås den detaljerade inventeringen som regel av en mer översiktlig naturvärdesbedömning, där fjärranalys och litteraturstudier utgör en viktig del.

Medarbetare på Ekologigruppen genomgår fortlöpande fortbildning och kalibreringsövningar, där artkunskap, naturtypsklassificering, och samstämmighet i bedömningar kontrolleras. Vi arbetar också kontinuerligt med att utveckla den grafiska formen av inventeringsresultaten i rapporter, illustrationer och kartor för att kunskapen ska vara lätt att tolka och använda.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.