ANALYSER & UNDERLAG

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventeringar (NVI) är ett nödvändigt underlag för alla som arbetar med planer och projekt som påverkar vår omgivning. En väl genomförd NVI är viktig för att undvika oväntade och kostsamma stopp i den fortsatta planeringen. Sedan 2014 finns en SIS standard som ställer minimikrav på hur en naturvärdesinventering ska utföras. Ekologigruppen har varit en av de drivande aktörerna i den processen, läs mer om vad som är viktigt att tänka på när man beställer en NVI.

KONTAKTA OSS

Standardiserad men flexibel naturvärdesinventering

I och med att standard för naturvärdesinventering publicerades 2014 finns för första gången en möjlighet att på ett tydligt sätt beskriva och klassa vilka områden i landskapet som är de viktigaste för biologisk mångfald. Bedömningarna kan göras på ett systematiskt sätt och jämföras med andra områden.

Det blir enklare att göra beställningar eftersom det i standarden ställs krav på kvalitet och redovisning. Sedan standarden infördes ställer i stort sett alla våra kunder krav på att naturvärdesinventeringarna ska vara utförd enligt standard.

Men, för att utnyttja standarden på bästa sätt är det nödvändigt att ha kunskap om hur de olika delarna i standarden ska kombineras för att få ett underlag som är anpassat till beställarens verksamhet. Det är möjligt att beställa i olika detaljeringsgrad, olika naturtyper kan inventeras i olika nivåer och diverse olika tillägg kan göras.

Rätt anpassat kan man åstadkomma en effektiv inventering som svarar mot de krav som beställaren har. Vi hjälper dig gärna med att ställa upp en kravspecifikation.

Våra miljökonsulter skräddarsyr underlag

Naturvärdesinventeringar är ofta ett av de första stegen i en plan- eller tillståndsprojekt. I ett tidigt skede beskrivs vilka värden som finns för att projektet/planen ska kunna undvika värdefulla områden. Många kommuner har också genomfört naturvärdesinventeringar över hela kommunens yta.

I dessa fall handlar det inte bara om att ha en beredskap för när planer och projekt hotar naturvärden utan också om att kunna utveckla kommunens naturvärden samt som ett nödvändigt underlag vid hållbarhetsutredningar och beskrivning av ekosystemtjänster. Ett fjärde användningsområde är som underlag inför skötselplaner och bildande av naturreservat.

För varje ämnesområde kan NVI-rapporten skräddarsys så att den passar de behov som gäller för just detta projekt. Kom ihåg att NVI-standarden bara anger miniminivå på utförandet. En bra NVI ger dig mer.

30 år och hundratals naturvärdesbedömningar

Ekologigruppen är en av Sveriges största naturvårdskonsulter, vi har arbetat med naturvärdesinventeringar i mer än 30 år. Medarbetare på Ekologigruppen genomgår fortlöpande fortbildning och kalibreringsövningar, där artkunskap, naturtypsklassificering, och samstämmighet i bedömningar kontrolleras.

Vi arbetar i alla naturtyper i hela landet i och med köpet av Ekologgruppen har vi också förstärkt vår limnologiska kompetens och närvaro i södra Sverige.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla inventeringsresultaten i rapporter, illustrationer och kartor för att kunskapen ska vara lätt att tolka och använda. För att säkerställa en snabb och kvalitetssäker naturvärdesinventering arbetar vi med en egenutvecklad digital databas, Ekodatabasen, = inga överföringsförluster mellan fältarbete och rapportskrivning.

Ekodatabasen har också blivit ett populärt verktyg för flera kommuner att hålla koll på sina värdefulla områden.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning