ANALYSER & UNDERLAG

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventeringar (NVI) är ett nödvändigt underlag för alla som arbetar med planer och projekt som påverkar vår omgivning. En väl genomförd NVI är viktig för att undvika oväntade och kostsamma stopp i den fortsatta planeringen. Sedan 2014 finns en SIS standard som ställer minimikrav på hur en naturvärdesinventering ska utföras. Ekologigruppen har varit en av de drivande aktörerna i den processen, läs mer om vad som är viktigt att tänka på när man beställer en NVI.

KONTAKTA OSS

Standardiserad men flexibel naturvärdesinventering

I och med att standard för naturvärdesinventering publicerades 2014 finns för första gången en möjlighet att på ett tydligt sätt beskriva och klassa vilka områden i landskapet som är de viktigaste för biologisk mångfald. Bedömningarna kan göras på ett systematiskt sätt och jämföras med andra områden.

Det blir enklare att göra beställningar eftersom det i standarden ställs krav på kvalitet och redovisning. Sedan standarden infördes ställer i stort sett alla våra kunder krav på att naturvärdesinventeringarna ska vara utförd enligt standard.

Men, för att utnyttja standarden på bästa sätt är det nödvändigt att ha kunskap om hur de olika delarna i standarden ska kombineras för att få ett underlag som är anpassat till beställarens verksamhet. Det är möjligt att beställa i olika detaljeringsgrad, olika naturtyper kan inventeras i olika nivåer och diverse olika tillägg kan göras.

Rätt anpassat kan man åstadkomma en effektiv inventering som svarar mot de krav som beställaren har. Vi hjälper dig gärna med att ställa upp en kravspecifikation.

Våra miljökonsulter skräddarsyr underlag

Naturvärdesinventeringar är ofta ett av de första stegen i en plan- eller tillståndsprojekt. I ett tidigt skede beskrivs vilka värden som finns för att projektet/planen ska kunna undvika värdefulla områden. Många kommuner har också genomfört naturvärdesinventeringar över hela kommunens yta.

I dessa fall handlar det inte bara om att ha en beredskap för när planer och projekt hotar naturvärden utan också om att kunna utveckla kommunens naturvärden samt som ett nödvändigt underlag vid hållbarhetsutredningar och beskrivning av ekosystemtjänster. Ett fjärde användningsområde är som underlag inför skötselplaner och bildande av naturreservat.

För varje ämnesområde kan NVI-rapporten skräddarsys så att den passar de behov som gäller för just detta projekt. Kom ihåg att NVI-standarden bara anger miniminivå på utförandet. En bra NVI ger dig mer.

35 år och hundratals naturvärdesbedömningar

Ekologigruppen är en av Sveriges största naturvårdskonsulter, vi har arbetat med naturvärdesinventeringar i mer än 35 år. Medarbetare på Ekologigruppen genomgår fortlöpande fortbildning och kalibreringsövningar, där artkunskap, naturtypsklassificering, och samstämmighet i bedömningar kontrolleras.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla inventeringsresultaten i rapporter, illustrationer och kartor för att kunskapen ska vara lätt att tolka och använda. För att säkerställa en snabb och kvalitetssäker naturvärdesinventering arbetar vi med en egenutvecklad digital databas, Ekodatabasen, = inga överföringsförluster mellan fältarbete och rapportskrivning.

Ekodatabasen – ett nytt sätt att planera för naturen

Ekologigruppen har utvecklat en webbaserad databas där information om värdefulla naturområden samlas på ett enkelt, effektivt och lättarbetat sätt. I EKOdatabasen kan information om bland annat skyddsstatus, naturvärdesklass, förekommande naturvårdsarter, värdefulla strukturer och element, känslighet och ekologiska samband registreras.

Underlagsrapporter och bilder som berör området kan laddas ner och sparas. Databasen kan också länkas till GIS (geografiskt informationssystem) och därmed integreras med karttjänster. På detta vis blir allt material om värdefulla naturobjekt samlat på ett ställe, lätt att uppdatera och underlättar därmed det löpande arbete för exempelvis ekologer, miljöhandläggare och planhandläggare i det dagliga arbetet.

Vad kan registreras i databasen?

EKOdatabasen är framtagen med grund i SIS-standard för naturvärdesinventering (NVI). Fälten i databasen följer standarden men med en högre detaljeringsgrad än vad som krävs i SIS-metoden. Det finns möjligheter att i text beskriva varje område och att lagra bilder och rapporter. På nästa sida beskrivs några av fälten i databasen.

Exempel på fält i databasen

 • Naturvärdesklass
 • Naturtyp
 • Skyddsstatus
 • Beskrivning av områdets natur
 • Motiv för värdering
 • Markfuktighet
 • Strukturer och element
 • Artfynd
 • Processer och störningsregimer
 • Naturlighet och påverkan
 • Konnektivitet/ekologiska spridningssamband
 • Biotopkvalitet
 • Sällsynthet och hot
 • Biotopvärde
 • Artvärde
 • Naturgivna förutsättningar
 • Naturvärdesklass -fakta

Varje område klassificeras med avseende på naturvärde. Med naturvärde menas här värde för biologisk mångfald. Naturvärdesbedömning görs enligt en fyrgradig skala. Metoden följer SIS-standard för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI).

Möjligheter till export och kopplingar till kartor

Från databasen kan man exportera ut objektblad i pdf-format med en sammanställning av informationen i databasen. Man kan även exportera data i excelformat för större sammanställningar. Man kan koppla objekt i ett GIS-program (geografiskt informationssystem) eller webbkartfönster till respektive objekt i databasen.

Möjlig anpassning och utveckling

EKOdatabasen är uppbyggd med flikar och här finns möjlighet att lägga till nya flikar med till exempel skötsel och uppföljning, skogsåtgärder och planunderlag. I grundutförandet är dock de flesta fält kopplade till bedömning av naturvärde.

 

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning