STRATEGI & UTBILDNING

Strategisk vattenplanering

Vattenplanering bygger på konkreta och användbara strategier för att uppnå de mål som satts inom vattenförvaltningen, samt olika intressenters samverkan för att på bästa sätt hushålla med vattenresursen. Samhället kan göra stora samordningsvinster genom att tänka vatten. För att bli effektiv måste planeringen ske på avrinningsområdesnivå.

KONTAKTA OSS

Vattendirektivet och vattenförvaltning

EU:s Vattendirektiv och den svenska Vattenförvaltningsförordningen innebär att Sverige gått med i ett internationellt vattenvårdsprojekt med omfattande ambitioner. I arbetet som drivs framåt i sexårscykler ingår bland annat statusklassning, åtgärdsprogram, utvärdering samt rapportering och redovisning.

Miljökonsulter med lång erfarenhet

Ekologigruppen erbjuder stöd i strategiskt arbete för aktörer som arbetar med vattendirektivet och vattenförvaltningsförordningen. Vi är förtrogna med flertalet av de biologiska, kemiska och hydromorfologiska parametrar som ligger till grund för statusklassningen och har omfattande erfarenheter av åtgärdsprogram för vattenvård.

På avrinningsområdesnivå

Vi utför vattenvårdsarbete inom såväl stora som små avrinningsområden. Kunskapen om naturliga processer kombineras hos oss med teknisk och juridisk kompetens. Olika intressen och önskemål kan samordnas för att praktiskt genomföra en mängd olika åtgärdstyper. Vi har stor erfarenhet av projektledning och målrelaterat strategiskt åtgärdsarbete. På avrinningsområdesnivå arbetar vi med beräkning av föroreningsbelastning på vattendrag, sjöar och kustvatten. Vidare kan vi ge förslag på åtgärder, beräkna effekter av olika åtgärder samt ge förslag på hur åtgärdsinsatser kan finansieras och hur arbetet kan organiseras.

I översiktsplaneringen

Vi jobbar även strategiskt med vattenfrågor i översiktsplaner. Vi tar ofta i avstamp i kommuntäckande med ekosystemtjänstkartläggningar kopplade till vattentjänster som vattenreglering eller vattenrening. Utifrån ekosystemtjänstkartläggningen tar vi fram mål, strategier och riktlinjer kopplat till hållbara blå strukturer.

Vattenråd

Ekologigruppen arbetar aktivt med att föra ner vattenförvaltningsarbetet på kommunal nivå och avrinningsområdesnivå. Många vattendragsförbund och vattendragskommittéer har eller håller på att omorganisera sig för att bilda vattenråd. Detta innebär att tidigare organisationer och stadgar behöver anpassas till de nya förhållandena, som ofta innebär en bredare verksamhet med fler intressenter.

Ekologigruppen har nära kontakt med många vattendragsförbund och har stor erfarenhet av att hjälpa till i processen med att forma de framväxande vattenråden. Lokalt kan vi medverka med experthjälp gällande vattenrådens verksamhet, hålla föreläsningar och bidra med kunskap genom vattendragsvandringar.

Dagvattenstrategier

Ekologigruppen tar fram strategier för hantering av dagvatten med hjälp av mångfunktionella ytor och grönblåa strukturer. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med hela processen, från utredning till utformning och anläggning av dagvattendammar och andra tätortsnära vattenmiljöer.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning