LANDSKAP & VATTENÅTGÄRDER

Gestaltning av ekosystemtjänster

Vi utgår ifrån platsens och omgivningens befintliga ekosystemde tjänster som finns idag och de tjänster som behöver stärkas eller nyskapas. Understödjande, reglerande, producerande och kulturella ekosystemtjänster – alla beaktas för kloka avvägningar och positiva synergieffekter.  

KONTAKTA OSS

Vi arbetar ofta i komplexa planer och skeenden där höga naturvärden står på spel. I en planprocess är det ofta flera olika intressen som ska vägas samman. Vi arbetar tvärvetenskapligt och team med andra kompetenser för att utveckla ny kunskap och omsätta den till praktik. Vår landskapsarkitektur är gränsöverskridande, där naturvetenskapen lägger grund för kreativa lösningar för framtidens samhälle.  

Med stor lyhördhet tar vi oss an uppgiften att utreda vilka behov och funktioner som behöver lösas på en plats och hur befintliga strukturer kan nyttjas på bästa sätt. Detta för att skapa platser som håller över tid.  processen metod och tillvägagångssätt Vi värdesätter lokal kunskap – människor som använder en plats varje dag har bäst kunskap om den och dess behov/utmaningar. 

Vi zoomar alltid ut för att förstå hur omgivande natur- och vattenmiljöer hänger ihop – eller skulle kunna hänga ihop.  Varje plats är en möjlig pusselbit i stadens gröna och blå infrastruktur 

 • Vi gestaltar för ekosystemtjänster 
 • Vi arbetar för att minimera klimatpåverkan 
 • Vi gestaltar för ett klimat i förändring 
 • Vi gestaltar för biologisk mångfald 
 • Vi gestaltar för sammanlänkad grönska 
 • Vi utgår ifrån platsen  
 • Vi gestaltar för alla  
EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Emma Hammarström
Landskapsarkitekt
08 525 201 29
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning