PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Grönytefaktor

Grönytefaktor (GYF) är ett planeringsverktyg som används för att styra mot att en viss mängd grönska och ekosystemtjänster bevaras eller tillskapas i samband med stadsutvecklingsprojekt. Styrkan med GYF är att det går att få ut ett numerisk värde som kan jämföras med andra riktvärden och mål i planeringsprocessen, samtidigt som verktyget kräver att rätt kompetenser kommer in tidigt i planeringsprocessen.

KONTAKTA OSS

Verktyget grönytefaktor (GYF) togs fram i Berlin på 1990-talet och började användas i Sverige i samband med planeringen och genomför­andet av bostadsområdet Bo01 i Malmö. Idag finns ett stort antal grönytefaktorverktyg i Sverige med liknande uppbyggnad, men där ytor och faktorer som ingår och hur de värderas varierar mellan de olika modellerna. Även internationellt används verktyget i bl.a. England, Kanada och Tyskland.

En modell som mäter ekoeffektiv yta

Grönytefaktor består av en modell som beräknar mängden grönska inom en ett kvarter i relation till kvarterets storlek. I modellen får olika gröna ytor såsom gröna tak och andra planteringar liksom gröna element som träd och buskar poäng kopplade till sin sammanvägda nytta för biologisk mångfald, rekreation och för att stödja en robust dagvattenhantering. Sedan multipliceras de med den yta de upptar, för träd och buskar används schablonytor, vilket resulterar i den ekoeffektiva ytan som delat i projektets totala yta ger den faktiska grönytefaktorn.

Fördelar med att jobba med GYF är att frågor kring bostadsnära grönska, landskapsgestaltning, dagvatten och ekosystemtjänster hanteras i ett sammanhang, och för att kunna bedöma GYF:en behöver många kompetenser komma in tidigt i processen. På så sätt kan projektets gröna frågor hanteras på ett sammanhållet sätt och dialogen mellan byggaktören och kommunen underlättas.

Evidens och implementering

I Ekologigruppens projekt med GYF ligger ett stort fokus på evidensbaserade värderingar av gröna värden, samt hur process och implementering av verktyget ska fungera. I samverkan med våra kunder arbetar vi med workshops och förankring.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Hélène Littke
Miljö- och samhällsplanerare, Tekn.dr
08 525 201 38
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning