PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Gröna strategier för planprogram och detaljplaner

En grön strategi är Ekologigruppens vassaste verktyg för att skapa stadsdelar och kvarter där gröna och blå värden står i fokus. Strategin är där kunskap om biologisk mångfald, sociala värden och andra ekosystemtjänster omsätts i en planeringsvision. Strategierna behandlar dels planstrukturen, dels mål och riktlinjer för hur stadsdelens utomhusmiljöer bör utformas för att ge plats för de värden som ska bevaras eller skapas.

KONTAKTA OSS

Från underlag till strategi

I en grön strategi bearbetas faktaspäckade inventeringsunderlag till praktiska mål, riktlinjer och åtgärder. För att alla kartläggningar ska bli något mer än bara ett underlag, och ta plats i plan- och byggprocessen, krävs en grön strategi.

Strategierna kan bland annat handla om ekosystemtjänster, bevarande av livsmiljöer för arter och spridningssamband, möjlighet till möten och tillgång till rekreation. Här blir den insamlade kunskapen om biologisk mångfald, rekreationsvärden och andra ekosystemtjänster till en sammanställd planeringsvision.

Den gröna strategin pekar ut mål för ett områdes grönstruktur. Målen kompletteras med riktlinjer och åtgärder för att de ska kunna nås. Vi skapar skisser, bilder och kartbilder för att ytterligare konkretisera åtgärderna. Den gröna strategin kan dessutom på ett naturligt sätt beskriva eventuella behov av ekologisk kompensation och eventuell påverkan på lagskyddade arter eller miljöer.

Utformad efter behov

Strategin utarbetas i nära kontakt med beställare och anpassas efter den aktuella skalan och planeringssituationen. Den kan baseras på sammanfattade befintliga underlag eller omfatta detaljerade inventeringar av området. För att få stort genomslag för en grön strategi är det viktigt att påbörja arbetet tidigt i planprocessen. På så sätt kan planen växa fram parallellt med att kunskapen om platsens gröna värden ökar.

Ett samtalsämne

Genom att pedagogiskt och med ett tydligt bildspråk beskriva olika principer och förslag till åtgärder skapas en ökad förståelse kring de gröna frågorna. Ekologigruppens tvärvetenskapliga expertis och pedagogiska utgångspunkt gör att vi kan beskriva åtgärderna på ett sätt som alla inblandade kan ta till sig. En välgjord strategi kan få igång kreativa diskussioner kring grönstrukturen med samtliga aktörer inom projektet.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning