PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Gröna strategier för planprogram och detaljplaner

En grön strategi är Ekologigruppens vassaste verktyg för att skapa stadsdelar och kvarter där gröna och blå värden står i fokus. Strategin pekar ut riktningen för grönstrukturen i ett planarbete och är där områdeskunskap om hur biologiska mångfald, sociala värden och andra ekosystemtjänster omsätts i en planeringsvision. Strategierna behandlar dels frågor som har med planstrukturen att göra, dels övergripande riktlinjer för hur stadsdelens utomhusmiljöer bör utformas för att ge plats för de värden som ska bevaras eller skapas.

KONTAKTA OSS

I en grön strategi bearbetas  faktaspäckade inventeringsunderlag till praktiska mål och åtgärder. Strategierna kan bland annat beröra bevarande av livsmiljöer för arter och spridningssamband, ekosystemtjänster, samt människors rörelse i grönområden, möjlighet till möten och säkerställandet av tillgång till rekreation. Strategin pekar ut mål för ett områdes grönstruktur, men kompletteras ofta med åtgärder för att nå målen. Vi skapar skisser, bilder och kartbilder för att ytterligare konkretisera åtgärderna. Den kan också på ett naturligt sätt beskriva eventuella behov av ekologisk kompensation och eventuell påverkan på lagskyddade arter eller miljöer. Genom att beskriva olika principer och förslag till åtgärder skapas underlag för förståelse kring de gröna frågorna vilket ger bättre förutsättningar för en kreativ diskussion kring grönstrukturen med samtliga aktörer inom projektet.

Strategin utarbetas i nära kontakt med beställare och anpassas efter den aktuella skalan och planeringssituationen. Den kan baseras på allt från att sammanfatta befintliga underlag till att innefatta detaljerade inventeringar av området. För att få stort genomslag för en grön strategi är det viktigt att påbörja arbetet tidigt i planprocessen. På så sätt kan planen växa fram parallellt med att kunskapen om platsens gröna värden ökar.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.