PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Strategisk miljöbedömning

Strategisk miljöbedömning är en samlad pedagogisk process som beskriver positiva och negativa konsekvenser av planer och program. Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöhänsyn i samband med samhällsbyggande och annan exploateringsverksamhet.

Vi arbetar med alla steg och nivåer inom planprocessen, från miljöbedömning av översiktsplaner till tidiga behovsbedömningar och MKB för detaljplaner och strategiska miljöbedömningar.

KONTAKTA OSS

Miljöbedöming av planer och program

Ekologigruppen har mycket lång erfarenhet av strategisk miljöbedömning (miljöbedömningsprocess och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för planer och program), och utvecklar ständigt metoder och arbetssätt för att nå längre i hållbarhetsarbetet knutet till planer.

Våra produkter förnyas kontinuerligt, då vi fortlöpande uppdaterar de juridiska ramarna och utvecklar nya metoder för att värdera och beskriva konsekvenser. För oss är miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning ett verktyg i en kreativ process som löper parallellt med planarbetet för att vägleda resultatet i hållbar riktning.

Vår målsättning med miljöbedömning är att tydligt utveckla hållbarheten inom varje projekt. Samtidigt ska våra produkter vara tydliga beslutsunderlag och fungera klanderfritt i planprocessen. Expertkunskap inom arbetet med att utvärdera hållbarhet kombineras med kunskap om planprocessens och miljöbedömningens olika delar.

Miljöbedömning med detaljplan

Vi har miljöbedömningsexpertis inom våra spetskompetenser: naturvärden och biologisk mångfald, rekreation och social hållbarhet, barnkonsekvenser, kulturlandskap, ekosystemtjänster, vatten och landskapsbild. Vi strävar efter ett nära samarbete med uppdragsgivare, sakkunniga experter och andra intressenter för att på så sätt hitta lösningar som tillmötesgår så många intressen som möjligt, samtidigt som tidsramarna i processen respekteras.

Vi jobbar bland annat med:

 • Strategisk miljöbedömning (MKB för planer och program)
 • Tillstånd och dispensansökningar
 • Kompensationsåtgärder
 • Kontrollprogram
 • Hållbarhetsstöd
EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning