PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Miljöcertifieringar av byggnader

Ekologigruppen arbetar med olika system för miljö- och hållbarhetscertifiering som verktyg för att styra och följa upp hållbarhetsaspekter i plan- och byggprocessen. För certifiering av enskilda fastigheter har vi expertkunskap om BREEAM, där vi också varit med att utveckla den svenska versionen av certifieringssystemet. Vi har även varit delaktiga i framtagande av ny indikator ”Ekosystemtjänster” för Miljöbyggnad. För Svanen har vi även där varit delaktiga i framtagande av nya manualen för kapitel ”Biologisk mångfald”.

KONTAKTA OSS

BREEAM

Ekologigruppen arbetar med BREEAM både för befintliga byggnader (BREEAM In-Use) och i nyproduktion (BREEAM-SE). Vi tar fram underlag för att uppfylla delar av certifieringen såsom utredningar inom markanvändning och ekologi, dagvattenhantering, klimatanpassning och landskapsplanering och gestaltning. BREEAM-SE är den svenska versionen av BREEAM, och används för nyproducerade fastigheter. Systemet baseras på att man gör medvetna val och säkrar projektets hållbarhet genom hela processen. Certifieringen sker enligt svenska regler och standarder, samtidigt som arbetet sker genom en internationellt erkänd metod. BREEAM In-Use ett internationellt certifieringssystem för befintliga byggnader. Det används både för att sammanställa befintligt data och för att skapa handlingsplaner för att öka byggnadens hållbarhet över tid genom regelbundna omcertifieringar.

Bred kompetens

Ekologigruppen har ekologer, miljöplanerare, miljövetare, civilingenjörer och landskapsarkitekter som gör att vi kan hjälpa till med utredningar för den del som behandlar markanvändning och ekolog och tar fram underlag för de indikatorer som kopplar till dagvattenhantering, klimatanpassning och markföroreningar samt bistå med gestaltning, projektering, förvaltningsplaner och konkret tillverkning av fågel- och fladdermusholkar och insektsbon.

Lång erfarenhet

Inom BREEAM-SE har vi tagit fram ekologirapporter för ett stort antal fastigheter åt bl.a. Fabege, Atrium Ljungberg, Skandia fastigheter, Peab, NCC och Unibail-Rodamco. Inom BREEAM In-Use har vi tagit fram ekologi- och klimatrapporter för ett stort antal fastigheter i blandannat Stockholm, Solna, Göteborg, Malmö och Borås åt Humlegården fastigheter, Atrium Ljungberg, Unibail-Rodamco, Axfast med flera.

Miljöbyggnad

Den senaste versionen av certifieringssystemet Miljöbyggnad innehåller indikatorn Ekosystemtjänster där målet är att bevara eller tillföra ekosystemtjänster på platsen och därigenom bidra till en resilient och attraktiv utemiljö. Bedömningen av indikatorn sker med ekologstöd, systemhandling landskap, grönytefaktorberäkning samt förvaltningsrutiner. Ekologigruppen har med sin tvärvetenskaplighet en unik möjlighet med ett tätt samarbete mellan ekologer och landskapsarkitekter skapa bästa förutsättningar för respektive projekt.

Svanen

För certifieringssystemet Svanen ska den biologiska mångfalden på byggtomten bedömas, åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden, åtgärdsförslag för att stärka och förbättra tomtens ekologiska värden samt en förvaltningsplan för biologisk mångfald tas fram. Vi har nu genomfört vårt första uppdrag.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning