PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Citylab - Hållbarhetscertifiering av stadsdelar

Ekologigruppen arbetar inom stadsutveckling med fokus på ekologisk och social hållbarhet. Med hjälp av vår samlade kompetens inom planering, landskapsarkitektur och ekologi kan vi utifrån ett helhetsperspektiv samordna och göra avvägningar mellan olika intressen. Genom att anpassa idéer efter plats och sammanhang skapar vi flexibla lösningar för ett hållbart samhälle i förändring.

KONTAKTA OSS

Certifiering med Citylab är ett av de verktyg vi tillämpar för att skapa hållbara stadsdelar. Citylab är ett svenskt certifieringssystem för stadsdelar, utvecklat av Sweden Green Building Council (SGBC). Syftet med Citylab är att skapa en gemensam process som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling genom samverkan, dialog och styrning.

Ekologigruppen har varit med i utvecklingen av Citylab från start.  Vi har också varit med i arbetet med att ta fram Citylab-certifieringarna av genomförandeskedet och av befintliga stadsdelar.

Certifierade Citylab-samordnare.

Vi kan erbjuda stöd genom hela processen med att certifiera en stadsdel och ta fram de hållbarhetsprogram och handlingsplaner som ska certifieras. Vi har certifierade Citylab-samordnare.

Miljökonsulter med specialkompetens inom flera områden

Vi kan också ta fram underlag för olika delar av certifieringen, såsom hållbarhetsanalys, nulägesbeskrivning och SWOT-analys, medborgardialoger, barnkonsekvensanalys, social konsekvensanalys, stråk- och stadsstrukturanalys och landskapsanalys.Inom fokusområdet Grön- och blåstruktur kan vi genomföra naturvärdesinventering enligt SIS-standard, ekosystemtjänstkartläggning och analys, program för grönytefaktor (GYF), kvalitetsprogram för gröna och blå strukturer, ekologiska spridningsanalyser och kompensationsåtgärder. Vi arbetar också med gestaltning, klimatanpassning, dagvattenhantering, skötselåtgärder/skötselplaner, miljöcertifiering av byggnader och stöd för hållbart byggande.

Projektexempel:

Elinegård, Malmö
Som ett viktigt verktyg och del av certifieringsarbetet enligt Citylab tar Ekologigruppen fram ett Grönt Gestaltningsprogram för det nya bostadsområdet Elinegård Etapp 2 som Ikano Bostad utvecklar tillsammans med Malmö stad (pågående 2020).

Masthuggskajen

Masthuggskajen i Göteborg var den första stadsdelen i Sverige som certifierades enligt Citylab. Ilona Sten har varit expertstöd avseende barnkonsekvenser i projektet.

Kanalstaden

Åsa Eriksson är Citylab-samordnare och pågående hållbarhetsstöd för Kanalstaden i Österåker. Inom ramen för Kanalstaden har Ekologigruppen även tagit fram NVI för land och vatten samt ekosystemtjänstkartläggning.

Barkarbystaden III

Ekologigruppen har medverkat som stöd i processen att ta fram ett hållbarhetsprogram för Barkarbystaden III, i enlighet med Citylab Action.

Hållbarhetskonsekvensbeskrivning för Täby stadskärna

I arbetet med en hållbarhetskonsekvensbeskrivning av Täby stadskärna ingick även att se över hur hållbarheten kopplar till effektmålen i Citylab Action.

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning