PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Statusklassning och recipientbedömningar

Enligt EU:s vattendirektiv ska alla Sveriges ytvatten klassificeras utifrån vattnets kemiska och ekologiska status. Klassificeringen, som görs av vattenmyndigheter och länsstyrelser redovisad i databasen VISS. Vid utsläpp till en recipient måste hänsyn tas till vattendirektivet.

KONTAKTA OSS

Målsättning – god vattenstatus

En miljökvalitetsnorm, MKN, beskriver målsättningen för vattenkvaliteten. Enligt EU-direktivet är det övergripande målet att alla vattenförekomster ska uppnå god status. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrinstrument för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser på miljöområdet, till exempel vid tillståndsprövning och tillsyn. Ekologigruppen har bred kompetens och gedigen erfarenhet av denna typ av uppdrag.

Bred kompetens

Ekologigruppen kan stödja dig med hantering av frågor som ingår i vattenförvaltningen. Vi gör beräkningar av föroreningsbelastning på vattendrag, sjöar och kustvatten. Vi har även möjlighet att bedöma hur en verksamhet eller åtgärd förhåller sig till olika gränsvärdesnormer och klassgränser i statusklassningen vid bland annat:

 • Anmälnings- eller tillståndsansökning
 • MKB
 • Åtgärdsprogram
 • Kompensationsåtgärder

Ekologigruppen har stor kunskap om de biologiska, kemiska och hydromorfologiska parametrar som ligger till grund vid statusklassning och att arbeta med VISS ingår i många av våra uppdrag. Vidare har vi gedigna erfarenheter av vattenrättsliga frågor, kommunal planering, åtgärdsprogram för vattenvård och att beräkna kostnader för olika typer av åtgärder. Våra uppdrag har gett oss en mycket god överblick över de svenska ytvattenmiljöernas biologiska och kemiska förhållanden.

 

Vi värnar om våra vatten

Som verksamhetsutövare kan det vara besvärligt och tyckas komplicerat att behöva förhålla sig till alla gränsvärden och normer i den svenska vattenförvaltningen. Så låt oss i stället konstatera att vi tillsammans behöver ta hand om vattenmiljöerna. EU:s vattendirektiv ligger till grund för ett arbete som syftar till att vi steg för steg ska förbättra våra vatten och skapa en hållbar förvaltning av dem.

Störda och förorenade vattenmiljöer är förödande för den biologiska mångfalden och medför även en negativ påverkan för oss människor. Vår matproduktion, våra verksamheter och boende samt i slutändan även vår hälsa påverkas negativt. Åtgärder som hindrar förorening och renar, återställer eller skyddar vattenmiljöer kan ge mervärden. Ibland mycket större än vad vi räknat med. Allt liv är beroende av tillgång till friskt vatten i lagom mängd. Genom att arbeta med svensk vattenförvaltning kan vi tillsammans skapa förutsättningar för hållbara och resilienta (motståndskraftiga) vattenmiljöer.

 

 

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Maria Lööf
MKB-samordnare/Miljöstrateg
046 10 67 41
SYD
Birgitta Bengtsson
Vattenekolog
046 10 67 52
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning