PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Tillståndsansökningar och dispenser

Projekt och planer som påverkar naturmiljöer har blivit alltmer reglerade av lagstiftning och det räcker inte längre med att göra bedömningar om ändamålen med ett visst projekt eller plan motiverar förlust av naturvärden. Dispenser och tillstånd krävs ofta, och dessa måste hanteras i särskild ordning för att processen ska flyta bra. Inte sällan krävs också förändringar i projektet med anledning av lagstiftningskrav. Vi anser att god planering handlar om att skapa förutsättningar för en resurseffektiv markanvändning och undvika beslut som får oåterkalleliga effekter i landskapet. Genom tydliga värdebedömningar ger vi underlag för att prioritera olika planeringsalternativ.

KONTAKTA OSS

Ekologigruppen har stor erfarenhet av att lotsa och anpassa projekt med hänsyn till t.ex:

 • Dispensansökan enligt artskyddsfördningen
 • Dispensansökan från biotopskydd
 • Dispens och tillstånd enligt lagen om markavvattning
 • Strandskyddsutredningar
EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Per Collinder
Biolog och geovetare
08 525 201 19
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.