PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Tillståndsansökningar och dispenser

Dispenser och tillstånd krävs ofta i olika typer av exploateringar, och dessa måste hanteras i särskild ordning för att processen ska flyta bra. Inte sällan krävs också förändringar i projektet med anledning av lagstiftningskrav. Vi anser att god planering handlar om att skapa förutsättningar för en resurseffektiv markanvändning och undvika beslut som får oåterkalleliga effekter i landskapet. Genom tydliga värdebedömningar ger vi underlag för att prioritera olika planeringsalternativ.

KONTAKTA OSS

Projekt och planer som påverkar naturmiljöer har blivit alltmer reglerade av lagstiftning och det räcker inte längre med att göra bedömningar om ändamålen med ett visst projekt eller plan motiverar förlust av naturvärden. Ekologigruppen arbetar med ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken. Det kan handla om tillstånd för vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet eller mindre omfattande ärenden med samråd, anmälan eller dispensansökningar. Vi har stor erfarenhet av att lotsa och anpassa projekt med hänsyn till exempelvis:

 • Dispensansökan enligt artskyddsförordningen
 • Dispensansökan från biotopskydd
 • Dispens och tillstånd enligt lagen om markavvattning
 • Strandskyddsutredningar

Vi kan genomföra hela tillståndsprocessen, som ombud, eller med framtagande av ansöknings­handlingar med tillhörande tekniska beskrivningar och miljökonsekvens­beskrivningar. Vid större tillstånds­ärenden sker arbetet normalt som ett samarbete där vår egen sakkunskap kompletteras med personer med olika specialistkompetenser inom exempelvis miljöjuridik och hydrologi. Vi har medverkat i flera miljöprövningar med tillhörande hantering av yttranden, inlagor och förhandlingar i både miljö- och miljööverdomstol.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Per Collinder
Biolog och geovetare
08 525 201 19
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning