PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Omprövning av vattenkraft

Dammar, vägtrummor och andra byggnationer i vatten kan hindra fisk och andra vattenlevande djur från att röra sig fritt längs med vattendragen. Åtgärder vid vandringshinder ingår som en indikator för uppföljning av Sveriges miljömål ”levande sjöar och vattendrag”.

KONTAKTA OSS

Fria vandringsvägar för fisk

Sverige har en många hundra år lång historia med nyttjande av vattnets kraft. Verksamheter som skapat förutsättningar för utveckling och välstånd har i många fall påverkat vattenmiljöerna. Nu finns det krav på att vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor som ska prövas mot kraven i miljöbalken. Den nationella planen (NAP) är ett resultat av den nya lagstiftningen som infördes genom propositionen vattenmiljö och vattenkraft.

Vi tar krafttag för funktionella vattendrag

Ekologigruppen kan erbjuda såväl specialister som generalister i omprövningsprocesser.  På våra tre kontor i Stockholm, Uppsala och Lund har vi bland annat kunniga och erfarna limnologer, vattenekologer, hydrologer och vattenstrateger.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med sjöar och vattendrag med avrinningsområdesfokus och kan bland annat kan erbjuda sakkunskap inom vattenvård, projektering, gestaltning, anmälnings- och tillståndsprocesser, biotopkarteringar, samt miljöövervakning i vatten.

Vår kompetens kommer till sin fulla rätt när vi får möjlighet att arbeta med naturlika lösningar, med fokus på levande sjöar och vattendrag som myllrar av liv.

Öringen klarar att leka i förvånande små vattendrag. Den växer upp i sitt födelsevatten och efter 1-5 år vandrar den ut till kusten. Jämfört med laxen rör sig öringen mycket mer strandnära. Dammar, vägtrummor och andra byggnationer kan hindra fiskarna från att vandra. Det finns även stationära stammar av öring.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Maria Lööf
MKB-samordnare/Miljöstrateg
046 10 67 41
SYD
Håkan Björklund
Vattenekolog/biolog
046 10 67 59
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning