PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Hållbarhetsprogram och hållbarhetsstyrning

Med ett Hållbarhetsprogram blir det möjligt att mer precist beskriva ambitionsnivån för olika hållbarhetsaspekter, att beskriva åtgärder för hur hållbarheten ska uppnås och säkerställa ett genomförande av hållbarhetsarbetet. Ett hållbarhetsprogram kan fungera utmärkt som en grund för planprocessens diskussioner om hållbarhet.

KONTAKTA OSS

När hållbarhetsaspekter definieras och åtgärder preciseras, helst med tydliga mått och mål, blir diskussionerna välgörande konkreta. Konflikter mellan olika hållbarhetsaspekter kan behandlas tidigt i processen. Ambitionsnivån hos projektets olika aktörer prövas och projektets genomförbart ökar.

Hållbarhetsprogrammet fungerar också som en plattform för genomförandet. Programmet kan beskriva ansvar och styrmedel för var och en av åtgärderna som beskrivs. Programmet relaterar på det sättet till plankartan med sina bestämmelser, planbeskrivningen, exploateringsavtalet, gestaltningsprogrammet, skötselplanen etcetera, allt efter projektets läge i planprocessen. Ett Hållbarhetsprogram är ett verktyg för hållbarhetsstyrning. Detta kräver dock att processen inkluderar kompetens kring vad som är möjligt att styra inom de olika styrdokumenten, så att dessa kan ta stöd i PBL, miljöbalken, ABVA eller annat lämpligt lagrum, där så är möjligt. Inom ramen för projekt som ska certifieras enligt Citylab Action, är Hållbarhetsprogrammet en central uppgift.

Ekologigruppen har upprättat flera olikartade Hållbarhetsprogram för några större stadsutvecklingsprojekt och prövat såväl relativt översiktliga program som ytterst detaljerade. Inom detaljplan för Näsängen i Österåkers kommun, har ett samarbete med kommunen lett till att vi kunnat pröva möjligheterna att styra hållbarhetskrav inom de olika plandokumenten så långt som möjligt. Vi har också prövat metoder för hållbarhetsstyrning inom ett flertal andra detaljplaneprojekt med utmanade hållbarhetsfrågor, t.ex. i Barkarbystaden i Järfälla.
Ekologigruppen bistår därför gärna med stöd inom Hållbarhetsstyrning i olika planprojekt.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.