PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Hållbarhetsredovisning Corporate sustainability reporting (CSRD)

Ekologigruppen har arbetat länge med med hållbarhetsfrågor. Vi har hjälpt kunder genom olika processer och fortsätter att föra det genom EU:s taxonomi. Taxonomin som är en del av EU:s gröna giv som ska säkerställa en rättvis övergång till ett hållbart samhälle och innebär nya krav även på små och medelstora företag.  Det nya direktivet Corporate sustainability reporting (CSRD) med kravstandarder i European Sustainability Reporting Standards (ESRS) införs nu 2024.

KONTAKTA OSS

Vi stöttar företag i deras hållbarhetsarbete i tematiska ESRS avseende klimatanpassning (E1), biologisk mångfald och ekosystem (E4) och vatten- och marina resurser (E3) Kravstandarderna utgår från och länkar till ett antal andra EU-direktiv och förordningar, som bland annat EU:s taxonomi. Detta innebär att företag som omfattas av redovisning enligt CRSD-direktivet även omfattas att redovisa i enlighet med taxonomin.

EU:s taxonomi, miljömässig hållbarhet

 • Ramverk för hållbara finanser
 • Gemensamt språk och måttstock
 • Främja jämförbarheten mellan investeringar
 • Ökad transparens

Vad innebär EU:s taxonomi?

För att klassificeras som miljömässigt hållbar ska en verksamhet bidra väsentligt till minst ett av målen samtidigt som den inte väsentligt ska skada någon av de andra målen.

Målen är:

Mål 1. Minska klimatutsläpp/klimatförändringar

Mål 2. Klimatanpassning

Mål 3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

Mål 4. Omställning till cirkulär ekonomi

Mål 5. Förhindra och kontrollera föroreningar

Mål 6. Skydd och återuppbyggnad av biologisk mångfald och ekosystem

Vilka är redovisningskraven för EU:s taxonomi?

Redovisningskrav/granskningskriterier finns alltså på två nivåer:

1. Väsentligt förbättra

2. ”inte orsaka betydande skada” (Do No Significant Harm, DNSH)

Nu finns godkända tekniska granskningskriterier för samtliga mål (dec 2023).

Taxonomin och kopplingar till olika certifieringssystem av byggnader och stadsdelar

EU:s taxonomi genomsyrar nu certifieringssystemen med tydliga kopplingar till de 6 målen ovan. Alla kriterier är nu klara men det finns inte i dagsläget en nationell tolkning för alla delar på plats. Byggföretagen har tagit fram en tolkning av kriterierna för mål 1 och 2

Det finns exempelvis kriterier om att inte bygga på höga naturvärden och den skrivningen återfinns i Miljöbyggnad, Svanen, Citylab och delvis i BREEAM. Här behövs en tydligt nationell tolkning kopplat till den svenska SIS-standarden för naturvärdesbedömning (SS 19000:2023).

Vi har lång och gedigen erfarenhet och har varit med sedan starten av Sweden Green Building Council (SGBC), första nationella Breeam-manual. Vi har även varit med i framtagande av nya Svanen och Miljöbyggnad.

Vi stödjer våra kunder med grön due diligence som innebär att:

 • Tydliggöra platsens ekologiska förutsättningar
 • Identifiera möjligheter och risker tidigt (höga naturvärden, naturbaserade lösningar kopplat till översvämningsrisker och värmebölja, rekreativa värden som ger hög boendeattraktivitet osv)
 • Tydliggöra nödvändiga utredningar och anpassningar i relation till rådande lagstiftning och EU:s taxonomi
 • Undvika oförutsedda kostnader, förseningar och stopp
 • Stärkt hållbarhet och god affärsmässighet

Läs mer om tjänsten här

Stöd och rapporter kopplat till olika certifieringssystem

BREEAM-SE - ekologirapport

Ekologigruppen har varit delaktiga i hundratals projekt, bland annat årets vinnare på SGB Award Haga Norra 1.

BREEAM In-Use - klimat- och ekologirapport.

Ekologigruppen har varit delaktiga i hundratals projekt, bland annat årets vinnare på SGB Award NOD.

Svanen - ekologirapport

Ekologigruppen har varit delaktig i framtagande av den nya manualen och genomfört 1 projekt så här långt.

Miljöbyggnad - ekologirapport, systemhandling inkl GYF-beräkning.

Ekologigruppen har varit delaktig i framtagande av indikatorn Ekosystemtjänster

Läs mer om vårt arbete med Miljöcertifiering av byggnader

CLIMB - beräkningar och utveckling av GIS-verktyg för beräkning.

Ekologigruppen har varit delaktig i framtagande av manualen och arbetar nu med beräkningsapplikation i GIS.

Citylab - helheten med hållbarhetsstöd genom certifierade citylabsamordnare

Hållbarhetsprogram, delrapporter avseende naturvärdesbedömning, ekosystemtjänstkartläggning, GYF-modeller och beräkningar mfl. Ekologigruppen har varit delaktig i ett stort antal underlagsrapporter för stadsdelar som arbetar efter Citylab såsom hållbarhetsprogram

Läs mer om vårt arbete med Citylab här

Restorativ arbetsplats

Ekologigruppen har varit delaktiga i Vinnova-projektet Restorativa arbetsplats genom att vara ett ekologstöd till fastighetsbolaget Vacse. Detta är ett bedömningsverktyg för både interiöra och exteriöra miljöer och som bygger på upplevelsevärden (rofylldhet, vildhet och natur, rymdkänsla, artrikedom och variation, lustgård och trygghet, allmänning och öppenhet, kultur och historia samt centrumkänsla).

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning