ANALYSER & UNDERLAG

Jordbruksmark

I utredningar som behandlar jordbruksmarkens värden stöttar vi kommuner och regioner i deras arbete att säkra en hållbar markanvändning. Genom att kartlägga en rad olika värden och eventuella markanspråk på jordbruksmark vill vi bidra till en ökad förståelse och tillhandahålla relevanta kunskaps- och planeringsunderlag.

KONTAKTA OSS

Värdet av jordbruksmarken

Våra samhällen har sedan flera hundra år växt fram i närhet till bördig jordbruksmark. Konkurrensen om marken är stor vilket innebär att jordbruksmark fortfarande tas i anspråk för bostäder, infrastruktur och och verksamhetsområden. Eftersom vi i Sverige under senare tid haft god tillgång till mat har frågan om våra jordbruksmarkers värde för försörjningssäkerhet inte varit särskilt aktuell. Samtidigt som vi har fått en mer globaliserad matmarknad har jordbruksmarkens lokala värde för produktion relativiserats. Det är inte längre den jordbruksmark som vi har närmast oss som försörjer oss med mat.

Under 2023 genomförde vi upp på uppdrag av Region Skåne projektet "Kartläggning av anspråk på jordbruksmark". Syftet var att ta fram ett kunskapsunderlag som bidrar till en bättre förståelse och helhetsbild avseende Skånes jordbruksmark, både historiskt och i ett framtidsperspektiv.

Högaktuell fråga

Frågan om vår livsmedelsförsörjning har aktualiserats, framförallt genom Rysslands invasion av Ukraina, Europas kornbod. Även pågående klimatförändringar och ett beroendet av ett till stora delar fossildrivet jordbruk gör frågan högaktuell. Vi behöver i samband med alla dessa utmaningar ha god kännedom om vilka värden våra jordbruksmarker har, ur flera aspekter. I dag minskar jordbruksarealerna i Sverige på grund av att jordbruksmarker bebyggs eller läggs ned.

I samband med att vi tog fram en en strategi för grön infrastruktur på uppdrag av Örnsköldsviks kommun gjorde vi en analys av potentiell jordbruksmark. Genom att göra en analys av historiska kartor och stämma av mot dagens markanvändning går det att få fram mark som åter kan brukas för livsmedelsförsörjning. I framtiden kommer jordbruksmarken i norra Sverige troligen bli alltmer värdefull.

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad av miljöbalken

Jordbruksmarken skyddas av Miljöbalkens (MB) hushållningsbestämmelser. I MB 3 kap. 4§ är det fastställt att jordbruk är av nationell betydelse, och att brukningsvärd jordbruksmark bara får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det är för att tillgodose väsentliga samhällsintressen som inte kan förläggas till annan mark.

Våra utredningar bistår kommunal planering av jordbruksmark

Bebyggelse på jordbruksmark är resultaten av kommunala beslut. Därför är tillgång till god kunskap om jordbrukets struktur och jordbruksmarkens värden är avgörande för kommuners förutsättningar att ta välinformerade beslut om markanvändningen.

Jordbruksmarkens värden – odlingslandskapets ekosystemtjänster

Vi behöver bevara, och troligen även nyskapa jordbruksmark för att föda oss själva och våra medmänniskor på en global skala. Beroende på brukningsmetoder kan jordbruksmarken också skapa  andra värden, eller ekosystemtjänster.

En rik biologisk mångfald är grundläggande för produktionen av samtliga ekosystemtjänster, och viktig för jordbruksmarkernas produktionsvärde. Den artrikedom och de naturvärden som finns i dagens jordbrukslandskap är resultatet av människans brukande av landskapet under lång tid. Slåtter, hamling, rensning av diken och hållandet av betesdjur och är några av de aktiviteter som har skapat strukturer och småbiotoper i landskapet som är viktiga för många arter.

Mångfald i jordbrukslandskapet bidrar till reglerande ekosystemtjänster

Strukturer som våtmarker, öppna diken och vegetationsklädda kantzoner runt vattendrag är viktiga livsmiljöer för många arter och bidrar även med reglerande ekosystemtjänster. Vattenrening och även reglering sker när vattnets uppehållstid i landskapet ökar, vilket gynnar sedimentation av till exempel fosfor och olika miljögifter som är bundna till partiklar. Även växterna i dessa miljöer hjälper till att ta upp näring och ta hand om miljögifter och filtrera de partiklar som transporteras med vatten.

Fördröjs vattnet minskar även risken för erosion på jordbruksmarken. Det är jordens beskaffenhet med hänsyn till bland annat jordart, kornstorlek och lerhalt avgör hur känslig den är för att följa med vattenflöden på markytan och i vattendrag.

VI har mycket lång erfarenhet av att jobba med vattenmiljöer i jordbrukslandskapet. Vi återmeandrar, återställer våtmarker och projekterar bevattningsdammar. Vattenplanering i jordbrukslandskapet är ofta komplexa projekt som kräver att vi är väl insatta i brukarens perspektiv.

Den brukade marken är en värdefull kulturmiljö

I jordbrukslandskapet finns stora kulturmiljövärden i form av de miljöer som uppstått eller utvecklats genom människans långa nyttjande av landskapet. Dessa miljöer sammanfaller nästan alltid med miljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden (som i sin tur är genererar försörjande ekosystemtjänster). Småbiotoper som stenrösen, diken, vägrenar, bryn och åkerholmar är utöver viktiga livsmiljöer även central för vår upplevelse av landskapet.

Värden som stärker varandra

Jordbruksmarkens upplevelsevärde och värde som rekreationslandskap innebär inte att man behöver röra sig på jordbruksmarken, utan omfattar utblickar mot jordbrukslandskapet från intilliggande allemansrättsliga marker, från vägar eller stigar.

Värdena för jordbruksmarken och jordbrukslandskapet kan stärka varandra. Exempelvis kan en allemansrättslig betesmark med höga naturvärden bidra positivt till jordbrukslandskapets upplevelsevärden, samtidigt som där finns livsmiljöer för arter som bidrar med naturlig pollinering och skadedjursreglering vilket påverkar produktionsvärde positivt. Våtmarker i jordbrukslandskapet är viktiga för den biologiska mångfalden och har kapacitet att fördröja och rena vatten. Våtmarkerna kan vara värdefulla besöksmål för rekreation och stärker landskapets uthållighet mot både torka och översvämningar.

Arbetar du i en kommun och känner dig rådvill över vilka värden ni har på jordbruksmark, kontakta gärna oss så hjälper vi till!

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Wösel Thoresen
Kultur- och naturgeograf
046 10 67 43
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning