ANALYSER & UNDERLAG

Vattenkontroll

För att kontrollera miljötillståndet i vatten utförs vatten- och recipientkontroller i sjöar och vattendrag. Vi utför alla steg inom vattenkontroll, från planering och administration till genomförande och utvärdering.

KONTAKTA OSS

Ekologigruppen har stor erfarenhet av många olika typer av provtagningar i vatten. Till vår hjälp vid utvärdering av vattenkemi och bottenfauna har vi databaser med ett stort antal utvärderings- och beräkningsfunktioner. Redovisningar görs med stöd av illustrativa diagram och kartor så att stora informationsmängder kan presenteras på ett överskådligt sätt. Vi kan också erbjuda webbaserade redovisningssystem.

En del av vår undersökningsverksamhet är ackrediterad av Swedac.

Vattenprovtagning och vattenanalyser

Ekologigruppen utför provtagning i sjöar och vattendrag för en lång rad kemiska och fysikaliska parametrar. Exempel är provtagning för bestämning av:

 • försurning
 • näringsstatus
 • ljus och grumlighetsförhållanden
 • organiskt material och syre
 • metaller
 • bakterier
 • organiska miljögifter
 • bekämpningsmedel

I recipientkontrollprogrammen samarbetar vi med olika ackrediterade laboratorieföretag för analyser av till exempel närsalter och metaller. Samarbete sker idag med SYNLAB, ALS Scandinavia AB och SLU i Uppsala.

Biologiska undersökningar

Ekologigruppens miljökonsulter utför flera olika biologiska undersökningar:

 • Bottenfauna i vattendrag och sjöar
 • Inventeringar av stormusslor
 • Elfiske
 • Provtagning av växt- och djurplankton
 • Provtagning av kiselalger/påväxt
 • Undersökningar av makrofyter i sjöar och vattendrag

Förorenade vattenområden

Ekologigruppen gör utredningar och undersökningar för att bedöma miljöpåverkan i förorenade vattenområden. Med undersökningar som grund utför vi riskbedömning och åtgärdsutredning av förorenade områden enligt Naturvårdsverkets manualer.

Dessutom erbjuder vi biologiska och kemiska mätningar inom kontrollprogram för förorenade områden i bland annat sediment och grund-, dag-, och ytvatten.

Punktutsläpp i vattenmiljö

Ekologigruppen arbetar med utredningar gällande påverkan av utsläpp till ytvatten. Det kan gälla föroreningar som kommer från till exempel kommunala eller industriella reningsverk, deponier eller andra verksamheter.

Utredningarna sker ofta i samband med tillståndsprövningar. Undersökningarna kan behandla till exempel vattenkemi och biologi i nedströms liggande vattenmiljöer. Resultaten sätts sedan i relation till lokala, naturliga förhållanden, gränsvärden i ytvatten, vattenförekomstens statusklassning och eventuella utsläppsvillkor.

Vid behov kan vi ge stöd i utformning av lämpliga och kostnadseffektiva kontrollprogram och hjälpa till med fullständiga miljökonsekvensbeskrivningar.

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Birgitta Bengtsson
Vattenekolog
046 10 67 52
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning