ANALYSER & UNDERLAG

Landskapsanalys

En landskapsanalys är en metod för att ta fram kvaliteterna i ett landskap och kan användas både för att bevara och för att utveckla ett landskap. Det är ett ovärderligt verktyg i tidiga planskeden och stora infrastrukturprojekt som med rätt kompetenser och en lyckad process bidrar till hållbar markanvändning. En landskapsanalys i landskapskonventionens anda utgår från landskapet som helhet och omfattar en rad olika aspekter. Ekologigruppens analyser omfattar fysiska karaktärsdrag såväl som kulturhistoriska-, sociala- och funktionella värden.

KONTAKTA OSS

Landskapsanalysen kan ha olika syften. Det kan handla om en känslighetsanalys, inför exploatering, eller ett naturområde som ska utvecklas och förvaltas. Det är viktigt att ha ett tydligt syfte med analysen och att anpassa metoden till projektets skala.

Vi arbetar efter tydliga och planeringsrelevanta metoder som värderar landskapet vad gäller kulturmiljövärden, upplevelsevärden samt ekologiska spridningssamband.

Våra pedagogiska analyser och utredningar används som beslutsunderlag i olika utvecklingsprojekt. Några exempel på landskapsanalyser som vi utför:

 • Landskapsanalys i infrastrukturprojekt
 • Landskapsanalys som underlag för ÖP och DP
 • Landskapsanalys för vindkraftsetableringar
 • Landskapsanalys som en del i ekosystemtjänstkartläggningar
 • Naturvärdes- och spridningsanalyser
 • Kulturvärdesanalyser

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning