ANALYSER & UNDERLAG

Bottenfaunaundersökningar

Bottenfauna kallas de små djur som är knutna till bottnar i vattenmiljöer. Dit hör många insekter, som sländor, tvåvingar och skalbaggar. Andra vanliga djur är iglar, kräftdjur, musslor, snäckor och maskar. Dessa små djur kan ge ett mått på vattenkvaliteten och är en mycket viktig del av den biologiska mångfalden.

KONTAKTA OSS

Avspeglar olika slags föroreningspåverkan

Bottenfaunaundersökningar är en väletablerad undersökningsmetod för att studera effekter av föroreningsutsläpp och annan påverkan som leder till vattenkvalitetsförändringar. Det finns standardiserade metoder för klassificering och bedömning av vattendrag. Index finns för beräkning av försurning, organisk förorening och naturvärde. En bottenfaunaundersökning ger en samlad bild av påverkan från många olika faktorer under en lång tidsperiod. Bottenfauna ingår också som en biologisk kvalitetsfaktor vid klassning av ekologisk status.

Larverna av jungfrusländan (Calopteryx splendens) lever i vattnet och de vuxna sländorna flyger från slutet av maj till början av augusti.

Ett mått på biologisk mångfald

Djuren som lever på bottnarna i våra vattendrag och sjöar fyller en viktig funktion i ekosystemet och bottenfaunaundersökningar ger ett bra mått på den biologiska mångfalden. Småkrypen är en viktig födoresurs inte bara för fisken i vattnet, utan även på land. Många bottenfaunadjur kläcks på våren och försommaren och flyger upp i luften som sländor och myggor. De är då en viktig födokälla för fåglar och fladdermöss.  Många bottenfaunadjur spelar också en stor roll i nedbrytning av växtdelar och slam i vattnet.

Erfarna experter

Ekologigruppen har arbetat med bottenfaunaundersökningar sedan början av 1980-talet. Undersökningarna har utförts inom recipientkontroll, kalkningsuppföljning, eller som rena faunainventeringar. Genom alla dessa undersökningar har vi samlat ett stort referensmaterial och fått en mycket god kännedom om bottenfaunan i svenska vattendrag och sjöar. Ekologigruppen är ackrediterat av SWEDAC för bottenfauna­undersökningar.  Länk till Ekologigruppens ackreditering

Larv av Isoperla grammatica, som ingår i familjen rovbäcksländor. Illustration Birgitta Bengtsson.

Bottenfaunabasen

Ekologigruppen har utvecklat en avancerad accessdatabas för bottenfauna, vilket innebär att redovisningen underlättas och att mer avancerad statistik kan tas fram. Bottenfaunadatabasen innehåller resultat från ca 9600 undersökningar på 2300 lokaler i vattendrag och sjöar i Sverige.

Databasens uppbyggnad ger möjligheter till unika sammanställningar, till exempel över vilka arter som noterats inom ett geografiskt område vid en vald tidsperiod. Basen utför också automatisk beräkning av de bottenfauna­index som ligger till grund vid klassning av ekologisk status.

 

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Jan Pröjts
Biolog/vattenfaunist
046 10 67 62
SYD
Cecilia Holmström
Biolog/administration
046 10 67 53
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning