ANALYSER & UNDERLAG

Grön due diligence

Vårt arbete med grön due diligence stärker hållbarhet och god affärsmässighet i planeringsprocesser. Vi hjälper våra kunder att identifiera möjligheter och risker för enaturvärden, i förhållande till ekosystemen och projektekonomi innan beslut om vidare arbete tas. En grön due diligence tydliggör i ett tidigt skede vilka miljöutredningar som behöver tas fram – både i relation till rådande miljölagstiftning och till EU:s hållbarhetstaxonomi.

KONTAKTA OSS

En tjänst för kloka val

Vårt arbete med Grön Due Diligence innebär stärkt hållbarhet och god affärsmässighet i planeringsprocesser. Vi hjälper våra kunder att identifiera möjligheter och risker för naturvärden och projektekonomi tidigt i processen. På så sätt kan oförutsedda ekonomiska kostnader, sent komna krav på utredningar och eventuella rättsprocesser undvikas och ekologiska och sociala värden långsiktigt säkras.

En grön due diligence kan tas fram snabbt oavsett årstid och kan ge både idéer och insikter i det fortsatta planeringsarbetet. Vi kartlägger förutsättningar och risker och kan bland annat stötta i arbetet med strategiska markinköp.

Eu:s taxonomi är att utgå från ekosystemen.

Allt fler företag sätter upp mål för hållbara investeringar utifrån EU:s taxonomi. Taxonomin för hållbara finanser tydliggör att verksamheter som utgår från ekosystemen och främjar den biologiska mångfalden inte bara genererar liv och grönska, utan även ekonomiska värden. Ekologigruppen kan med sin gedigna kunskap och erfarenhet guida er genom processen.

Ta in miljökonsulter och landskapsarkitekter i ett tidigt skede

Vi åker alltid ut på plats för att kunna ge konkreta råd i den fortsatta processen. Man kan säga att det är som en ekologisk besiktning av en plats.

Grön due diligence kan hjälpa dig vid:

 • Markinköp
 • Markanvisning
 • Utveckling av fastighet
 • Försäljning av fastighet

Specialistkompetens inom flera områden

Beroende på vilka behov som dyker upp i en grön due diligence har vi specialistkompetens för att genomföra naturvärdesinventeringar, utredningar kopplat till arter upptagna i artskyddsförordningen, problematik kring invasiva arter, skyddsvärda träd, jord- och skogsbruksmark kopplat till väsentligt samhällsintresse, klimatrisker och klimatanpassningar.

Vi har en mycket god lokalkunskap i Mälardalen och Skåne men tar även uppdrag i hela Sverige. Vi har stor vana av att snabbt skapa oss en bild av vilka värden och risker som finns på en plats genom den stora mängd GIS-underlag som vi dagligen hanterar.

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning