ANALYSER & UNDERLAG

Inventering av värdefulla träd

Gamla träd kan bära en rik mångfald av liv. I ett enskilt träd kan ett stort antal insekter, fåglar, lavar, svampar och mossor finna plats att leva. Många av Sveriges rödlistade arter är beroende på förekomster av gamla träd i olika former. Gamla träd kan också ha kulturhistoriska värden som visar på hur en viss typ av markanvändning har präglat vår omgivning. En inventering av förekomsten av skyddsvärda träd görs för att peka ut träd med särskild betydelse för den biologiska mångfalden.

KONTAKTA OSS

Miljökonsulter med expertkunskap om träd

Ekologigruppen har tagit fram en metodik för att bedöma vilka träd som kan anses vara av särskild vikt för den biologiska mångfalden. Metoden baseras på Naturvårdsverkets manual för basinventering och åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Ett underlag om förekomst av skyddsvärda träd är ett viktigt komplement till en naturvärdesinventering för att minimera naturpåverkan av en ändrad markanvändning. Påverkan på träd som bedöms som särskilt skyddsvärda kräver samråd med Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § Miljöbalken.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Magnus Nilsson
Ekolog och biogeovetare
08 525 201 18
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning