ANALYSER & UNDERLAG

Artinventering och artskyddsutredning

För att identifiera och bedöma status på land- och vattenlevande organismgrupper görs artinventeringar. Ekologigruppen har både en bred egen artkompetens och samarbetspartners med spetskompetens för inventering av samtliga artgrupper både på land och i vatten. Vi har lång erfarenhet att arbeta med miljöövervakningsuppdrag och har deltagit i utformning av nationell metodik för miljöövervakning.

KONTAKTA OSS

Vi följer vedertagen metodik, men kan även specialanpassa metod och arbetssätt efter uppdragets behov. Artkunskapen hos Ekologigruppens inventerare är mycket bred och i vår metodik för naturvärdesinventering ingår också alltid grundläggande eftersök av de arter som kan signalera värdefull natur i den naturtyp som inventeras.

I vattenmiljöer utför Ekologigruppen vegetationsinventering, bottenfaunainventering, yngelprovfisken, nät- och elfisken och musselinventeringar. Via flygbildstolkning kan vi även analysera förekomst av strandvegetation, bryggor och andra anläggningar. Vi har expertkunskap om fisk, bottenfauna, kräftor, groddjur och stormusslor.

Ekologigruppens miljökonsulter utför:

 • Fladdermusinventering
 • Fågelinventering
 • Grod- och kräldjursdjursinventering
 • Insektsinventering
 • Kärlväxtinventering
 • Moss- och lavinventering
 • Mark- och vedsvampinventering
 • Däggdjursinventering
 • Vegetationsinventering/Makrofytinventering
 • Provfisken
 • Bottenfaunaundersökningar
 • Inventering av stormusslor

Artskyddsutredning

Den som planlägger eller bygger behöver ta reda på om arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen påverkas. Görs inte det riskerar projektet att stoppas eller försenas. Artskyddsförordningen infördes i svensk lag 2008. Lagtexten är (även för en lagtext) förhållandevis krånglig, och praxis utvecklas ständigt allteftersom nya domar i miljööverdomstolen ger vägledning till hur lagen skall tolkas.

Grundregeln är att det inte är tillåtet att göra det svårare att behålla livskraftiga populationer av skyddade arter. Det gäller lokalt såväl som nationellt. Om skyddade arter riskerar att påverkas av ett projekt är det ändå möjligt att genomföra skyddsåtgärder för att säkerställa att det totala antalet individer av arten inte minskar. Exempelvis kan en exploatering av en äng med skyddade fjärilar tillåtas om man restaurerar och sköter ett annat lämpligt område så att fjärilspopulationen fortsatt har goda livsförutsättningar. Grundläggande för arbete med denna typ av skyddsåtgärder är god kunskap om de arter som kan påverkas, god kunskap om vilka åtgärder som faktiskt fungerar samt inte minst, kunskap om hur myndigheter och domstolar hanterar ärendena. Vi på Ekologigruppen arbetar ständigt med denna typ av uppdrag och hjälper gärna till i projekt som berör artskyddsförordningsarter. En viktig sak att tänka på är att alla inventeringar inte kan göras när som helst på året, det är därför viktigt att planera artinventeringar i god tid.

Process för artskyddsutredning

Ekologigruppen hjälper till under hela den process som en artskyddsutredning är. Vi inventerar, ger förslag på åtgärder och strategier och genomför åtgärder och uppföljning. Vid behov hjälper vi till med dispensansökningar hos länsstyrelsen och förhandlingar i Miljödomstolen och Miljööverdomstolen. Några projekt där vi följt med på hela resan är Förbifart Stockholm, Viksberg detaljplan, Ostlänken och Slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark. Men vi kan också hjälpa till vid varje steg med exempelvis:

 • Eftersökning av befintlig kunskap om skyddade arter i området
 • Fältinventering av relevanta arter
 • Förslag till skyddsåtgärder (om skyddade arter kan påverkas)
 • Samråd med länsstyrelsen
 • Genomförande av eventuella skyddsåtgärder

Bottenfauna

Bottenfauna kallas de små djur som är knutna till bottnar i vatten­­­miljöer. Dit hör många insektsgrupper, som dagsländor, bäcksländor, natt­sländor, trollsländor, tvåvingar och skalbaggar. Andra vanliga djurgrupper är iglar, kräftdjur, mollusker och maskar. Bottenfaunans sammansättning avspeglar den miljö de lever i och kan användas som en indikator på miljöförändringar. Bottnarnas djursamhälle utgör en stor del av den biologiska mångfalden i ett vatten­drag. Bottenfaunan är också en viktig födoresurs för fisk och spelar en viktig roll i nedbryt­­ningen av organiskt material.

Bottenfaunaundersökningar är idag en mycket allmänt före­kommande undersöknings­parameter för att studera effekter av föroreningsutsläpp och annan påverkan som leder till vatten-kvalitets­förändringar. Inom den svenska vattenförvaltningen (Sveriges tillämpning av EU:s vattendirektiv) ingår bottenfauna som kvalitetsfaktor för klassning av ekologisk status. Precis som andra biologiska parametrar ger botten­faunan en integrerad bild av påverkan från många olika faktorer under en lång tidsperiod.

Ekologigruppen erbjuder bottenfaunaundersökningar inom recipientkontroll, kalkningsuppföljning eller som faunistiska inventeringar. Vi har arbetat med bottenfaunaundersökningar sedan 1981 och har även utvecklat en databas som numera används av länsstyrelserna i Skåne och Halland. Sammantaget har genomförda under­sökningar gett oss ett stort referens­material och en mycket god kännedom om bottenfaunan i svenska vattendrag och sjöar.

Ekologigruppen har utvecklat en avancerad databas för bottenfauna i MS Access, vilket gör att utveckling av redovisningar och framtagande av statistik underlättas. Bottenfaunadatabasen innehåller resultat från ca 6000 undersökningar på 1800 lokaler i vattendrag och sjöar i Sverige. Databasens uppbyggnad ger möjligheter till unika sammanställningar över t ex vilka arter som noterats i ett visst avrinningsområde, län, eller kommun. Man kan också räkna fram totala antalet arter inom ett geografiskt område och vald tidsperiod etc. Arträkningen är avancerad på det sättet att den tar hänsyn till hur långt olika individer bestämts (art, släkte, familj osv). Basen utför automatisk beräkning av alla vanliga index, både matematiska och biologiska. Automatisk beräkning har också lagts in av de index som ingår som grund för statusklassning i de nya bedömningsgrunderna.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.