ANALYSER & UNDERLAG

Ekodatabasen – ett nytt sätt att planera för naturen

Ekologigruppen har utvecklat en webbaserad databas där information om värdefulla naturområden samlas på ett enkelt, effektivt och lättarbetat sätt. I EKOdatabasen kan information om bland annat skyddsstatus, naturvärdesklass, förekommande naturvårdsarter, värdefulla strukturer och element, känslighet och ekologiska samband registreras.

KONTAKTA OSS

Underlagsrapporter och bilder som berör området kan laddas ner och sparas. Databasen kan också länkas till GIS (geografiskt informationssystem) och därmed integreras med karttjänster. På detta vis blir allt material om värdefulla naturobjekt samlat på ett ställe, lätt att uppdatera och underlättar därmed det löpande arbete för exempelvis ekologer, miljöhandläggare och planhandläggare i det dagliga arbetet.

Vad kan registreras i databasen?

EKOdatabasen är framtagen med grund i SIS-standard för naturvärdesinventering (NVI). Fälten i databasen följer standarden men med en högre detaljeringsgrad än vad som krävs i SIS-metoden. Det finns möjligheter att i text beskriva varje område och att lagra bilder och rapporter. På nästa sida beskrivs några av fälten i databasen.

Exempel på fält i databasen

 • Naturvärdesklass
 • Naturtyp
 • Skyddsstatus
 • Beskrivning av områdets natur
 • Motiv för värdering
 • Markfuktighet
 • Strukturer och element
 • Artfynd
 • Processer och störningsregimer
 • Naturlighet och påverkan
 • Konnektivitet/ekologiska spridningssamband
 • Biotopkvalitet
 • Sällsynthet och hot
 • Biotopvärde
 • Artvärde
 • Naturgivna förutsättningar
 • Naturvärdesklass -fakta

Varje område klassificeras med avseende på naturvärde. Med naturvärde menas här värde för biologisk mångfald. Naturvärdesbedömning görs enligt en fyrgradig skala. Metoden följer SIS-standard för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI).

Möjligheter till export och kopplingar till kartor

Från databasen kan man exportera ut objektblad i pdf-format med en sammanställning av informationen i databasen. Man kan även exportera data i excelformat för större sammanställningar. Man kan koppla objekt i ett GIS-program (geografiskt informationssystem) eller webbkartfönster till respektive objekt i databasen.

Möjlig anpassning och utveckling

EKOdatabasen är uppbyggd med flikar och här finns möjlighet att lägga till nya flikar med till exempel skötsel och uppföljning, skogsåtgärder och planunderlag. I grundutförandet är dock de flesta fält kopplade till bedömning av naturvärde.

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Anders Haglund
Växtekolog/naturvårdsstrateg
08 525 201 05
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning