SKÖTSEL & UTVECKLING

Skötselplan

Ekologigruppen erbjuder tjänster inom skötselplaneringens alla faser; från inventering till gestaltning av anläggningar, skötselanvisningar och uppföljning. Med stor erfarenhet från projekt i olika skalnivåer från nationalparker till parker i tätorter kan vi välja den skötsel som ger bäst resultat för just det aktuella område vi jobbar med.

KONTAKTA OSS

Skötselplan för utemiljö

Våra skötselplaner är konkreta med verklighetsförankrade och pedagogiska anvisningar för hur biologisk mångfald, rekreationsvärden och värden knutna till kulturhistoria ska tillvaratas och utvecklas. Vi lägger särskild vikt vid att arbeta tillsammans med dem som ska sköta de områden vi arbetar med. Allt för att nå så stor naturnytta som möjligt.

Vi erbjuder skötselplaner för:

 • Nationalparker och naturreservat
 • Tätortsnära naturområden och parker
 • Fornlämningar och kulturmiljöer

Samt:

 • Skötselplan i samband med exploatering
 • Bevarandeplaner för Natura 2000-områden
 • Planer för skogsbränning
 • Uppföljning av skötsel
 • Gestaltning av friluftsanläggningar

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning