STRATEGI & UTBILDNING

Medborgardialog

Dialoger med medborgare är viktiga för att samla in lokalkunskap om grönområden och andra samhällsstrukturer. En bra medborgardialog leder till att medborgarnas värdering av befintliga områden och deras önskemål för utveckling lyfts fram och får ta plats i planeringsprocessen. Som en del av vårt processtöd hjälper vi till att identifiera relevanta medborgargrupper och anordnar workshops och andra dialogformer.

KONTAKTA OSS

En medborgardialog kan föras under olika skeden i en planeringsprocess och med många olika grupper, beroende på syfte och behov. Dialogerna är ett verktyg för att samla in och dra nytta av lokalkännedom, ta reda på medborgarnas önskemål inför framtiden och förankra planeringsarbetet hos befolkningen.

Lyfta fram medborgarnas perspektiv

Ett viktigt syfte med medborgardialoger är att få en djupare förståelse av hur platser används. Ibland kan områden som verkar oväsentliga egentligen vara värdefulla för både rekreation och lokalinvånarnas anknytning till platsen. Medborgardialog kan till exempel utföras som en del av en ekosystemtjänstkartläggning för att fördjupa förståelsen för rekreationsvärden i området, eller som en del av planeringsprocessen för ett nybygge för att lyckas skapa trygga och attraktiva stråk.

Breda medborgardialoger kan vara bra för att få en övergripande bild, medan riktade dialoger kan användas för att lyfta fram ett specifikt perspektiv. Kunskapen om hur förskolor använder grönområden finns ju hos förskolepedagoger, och genom en dialog med den utvalda gruppen blir kunskapen om områden som används för naturpedagogik sammanställd och tillgänglig för planerare.

Att öka jämställdheten i ett projekt är ett annat syfte att anordna medborgardialoger. För att ta del av åsikter och önskemål från grupper som annars sällan kommer till tals i planeringsprocessen kan medborgardialoger hållas med särskilda grupper.

Verktyg för medborgardialoger

Ekologigruppen har en stor verktygslåda när det kommer till att genomföra och sammanställa medborgardialoger. Workshops där deltagarna får placera ut sina åsikter och önskemål i form av klossar och symbolkort på ortofoton är en populär metod, precis som gåtur och SWOT-analys. Resultatet kan sammanställas som exempelvis en rapport eller ett GIS-skikt, utifrån behov.

Några metoder och dialogverktyg som vi använder mycket är:

 • Designdriven dialog
 • STEP
 • Gåturer
 • Stråkanalys
EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Elisabetta Troglio
Samhällsplanerare, Tekn. dr
070 378 54 42
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning