Kunskapsodling
Publicerat 12 maj 2020 av Emma Hammarström

Vad gör en landskapsarkitekt?

Och mer specifikt vad gör egentligen en landskapsarkitekt på Ekologigruppen?  Våra landskapsarkitekter i Stockholm, Uppsala och på vårt kontor i Lund arbetar med utemiljöer av olika slag och i många olika skalor. Gestaltning och planering är två huvudsakliga indelningar. Konkreta exempel på vad en landskapsarkitekt kan arbeta med är exempelvis gestaltning av en park, utreda lämplig placering ny bebyggelse i ett område eller utformning av en dagvattendamm. Våra landskapsarkitekter arbetar också med översiktlig planering, naturvårdsfrågor och med social hållbarhet med särskilt fokus på barnperspektivet.

Ekologigruppen har oftast flera projekt som vi arbetar med parallellt och alla arbetsdagar ser olika ut. Mest tid tillbringas vid skrivbordet där vi använder Autocad och annan programvara för att ta fram allt från ritningar till gestaltningsprogram och illustrationer. Ibland är vi i fält för att undersöka den plats vi arbetar med för tillfället och ofta är vi ute på möten hos våra beställare och kunder. Just kommunikation med beställare och kollegor utgör en betydelsefull del av jobbet.

Som landskapsarkitekter på Ekologigruppen utgår vi alltid från platsens förutsättningar för att hysa ekosystemtjänster och undersöker hur vi kan dra nytta av dessa. Vi studerar alltid platsens förhållande till omgivande landskap för att exempelvis se om eventuella spridningssamband kan stärkas genom växtvalet. För att klimatanpassa inför framtiden är det viktigt att hitta naturbaserade lösningar som tillåter oss att bygga tätt men hållbart.

Hur pass viktigt är arbetet som en landskapsarkitekt gör?

Utemiljön i våra offentliga rum och privata bostadsgårdar utgör platser som påverkar alla de som passerar eller vistas här. Som landskapsarkitekter verkar vi för att så många som möjligt ska få tillgång till en kvalitativ utemiljö.

Forskning visar att natur och grönska nära bostaden eller arbetet ökar vårt välbefinnande och påverkar hälsan positivt. Landskapsarkitekter spelar en viktig roll i arbetet med att planera för våra framtida städer på ett klimatsmart och hållbart sätt. Rollen är mångfacetterad och som landskapsarkitekter arbetar vi med de sociala-, ekologiska- och ekonomiska aspekterna av hållbarhet. Vår kunskap och tvärvetenskapliga arbetssätt gör också att vi kan bidra till att skydda eller stärka den biologiska mångfalden.

Vilka är de viktigaste förmågorna för en landskapsarkitekt?

En stor del av vårt arbete innebär problemlösning och förmåga att tänka om och göra om. Designprocessen är inte en raksträcka från A till B, utan en iterativ process där idéer testas, utvärderas och revideras. En landskapsarkitekt måste kunna se helheten och förstå flera olika aspekter av ett problem. Självklart är det också viktigt att en landskapsarkitekt har kunskap om och intresse för vilka olika gröna miljöer människor uppskattar. Det finns många olika preferenser och behov. En landskapsarkitekt måste också ha djup kunskap om växtmaterial och vilka förhållanden som behövs för att växterna ska trivas och bli långlivade.

När man arbetar i den täta staden är komplexiteten mycket hög. I stadsrummet ska oerhört många olika intressen samsas – allt från cykelparkering, dagvattenhantering, olika trafikslag, ledningar i mark, framkomlighet för utryckningsfordon och tillgänglighetsfrågor. Ovanpå detta vill vi självklart skapa gröna värden med höga estetiska kvaliteter. Det är ett utmanande jättepussel och världens bästa jobb!

Illustration för Kyrkparken i Barkarbystaden, Järfälla

Arbetar ni både med stadsmiljöer och naturområden?

Som landskapsarkitekter på Ekologigruppen arbetar vi både i stadsmiljöer och naturområden. Förutsättningarna för vad som är möjligt att göra och vad som ska uppnås varierar beroende på plats, men i grunden är målet detsamma: att planera och gestalta platser som fungerar både för människor, djur och växter och som är långsiktigt hållbara.

Ekologigruppen arbetar både med privata och offentliga aktörer. Våra vanligaste kunder är kommuner som bland annat behöver landskapsarkitekter i Stockholm, men även privata byggaktörer och arkitektkontor. Vi arbetar också med länsstyrelser och myndigheter samt andra kommuner runtom i landet.

Är det någon skillnad på landskapsdesigner och landskapsarkitekt?

En landskapsarkitekt har en femårig utbildning i bakfickan. Titeln landskapsarkitekt, liksom alla arkitekt-titlar, är inte en skyddad titel. Istället är tillägget MSA efter titeln viktig då den signalerar att personen är medlem i Sveriges arkitekter. Sveriges arkitekter är fackförbund och branschförening för arkitekter med olika inriktning i Sverige.

Den som uppfyller kraven om utbildning och yrkeserfarenhet får kalla sig L/MSA eller LAR/MSA som alltså innebär att personen är landskapsarkitekt och medlem i Sveriges arkitekter. Landskapsdesigner är ingen formell titel och är lite missledande i vårt tycke. Ofta har kanske personen en utbildning inom trädgård eller så saknar hen helt utbildning men har en stor fallenhet för att formge trädgårdar åt privatpersoner eller liknande. Då är det kanske bättre att kalla sig trädgårdsdesigner för att inte blanda ihop professionerna.

Vilka geografiska områden har ni i Sverige? Är det rikstäckande?

Våra huvudsakliga uppdrag finns i mellersta och södra Sverige – från Stockholm och Mälardalen ner till Skåne. Vi har även haft ett antal uppdrag längre norrut i Sverige. Fördelen med uppdrag i närheten av våra kontor är att det också är lätt att åka ut på platsbesök, men det är alltid nyttigt och spännande att vidga vyerna och arbeta med platser som ligger lite längre bort och lära känna nya delar av landet!

Sitter era landskapsarkitekter i Stockholm?

Flera av Ekologigruppens landskapsarkitekter i Stockholm sitter på huvudkontoret på Åsögatan på Södermalm. Vårt andra största kontor finns i Lund där vi har drygt 20 medarbetare. På vårt kontor i Uppsala sitter tio personer. Gemensamt för alla kontor är att det finns en blandning av kompetenser som sitter tillsammans och jobbar ihop – landskapsarkitekter, samhällsplanerare, ekologer, biologer, vattenekologer, GIS-analytiker, miljövetare, geovetare, civilingenjörer med flera. Vi är övertygade om att tvärvetenskapen är en nyckel till att lösa dagens och framtidens utmaningar.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning