STRATEGI & UTBILDNING

Utbildningar, föreläsningar och workshops

Pedagogiska workshops, föreläsningar och utbildningstillfällen är inte bara kunskapshöjande, utan även ett viktigt verktyg för att förankra strategiskt arbete. Inom Ekologigruppen finns experter på en mängd områden som dessutom är vana föreläsare. Med pedagogisk och ett tydligt bildspråk kan vi med workshops och utbildningar se till att strategier och begrepp konkretiseras samtidigt som engagemanget växer.

KONTAKTA OSS

Ekologigruppen har lång erfarenhet av föreläsningar, utbildningar och workshops. Vi har många duktiga moderatorer och anlitas ofta till konferenser och temadagar med koppling till grönplanering, ekologisk kompensation, ekosystemtjänster och vattenfrågor.

Digitala workshops

Pandemin har ställt krav på nya och innovativa lösningar för arbetsmöten och workshops. Vi på Ekologigruppen har utvecklat våra digitala föreläsningar, webbinarier och metoder för digitala workshops. Med hjälp av pedagogiska och lättanvända webb-applikationer erbjuder vi digitala workshops där vi i både små och stora grupper kan diskutera, spåna och skissa tillsammans för att ta fram underlag för olika planer och projekt.

Skräddarsydda utbildningstillfällen

”Processandet” är ofta en underskattad del av det strategiska miljöarbetet där föreläsningsserier och workshops blir kunskapshöjande och förankrar strategier och arbetssätt. Vi på Ekologigruppen har både ett brett tvärvetenskapligt perspektiv och stor erfarenhet av att arbeta inom kommunala processer. Det gör att vi kan skräddarsy föreläsningar eller workshops utefter behov. Med en pedagogisk utgångspunkt, ett tydligt bildspråk och många egenutvecklade metoder lär vi ut om grön planering och hållbarhet förankrat i verkligheten.

Här är några av de som kan hjälpa er att hitta rätt i snåriga processer!

Nellie Linander är biologen som specialiserat sig på att kommunicera populärvetenskapligt. Hon pratar gärna om konsten att leverera en minnesvärd och fängslande presentation där rätt budskap når mottagaren. Nellie håller i interaktiva workshopar där deltagarna får praktisera både berättarteknik och presentationsteknik."

Maria Lööf  håller snabbkurser i miljöbedömning och strategisk MKB. En pedagogisk, digital kurs på cirka 1 timme som ger dig en orientering i miljöbedömnings- processen. Kursen riktar sig främst till  byggaktörer, arkitekter, fastighets- utvecklare, och för alla som på ett effektivt sätt vill ta del av detta spännande ämne.

Elisabetta Troglio kan allt om stationsnära planering, från fysiska mått till upplevelsevärden kring transportnoder, och hur grönområden och stråk samspelar med den byggda miljön. Processtöd är en viktig del i arbetet att stödja inblandade aktörer i att skapa ett gemensamt språk och förståelse kring nyckelfrågor.

Per Collinder Per är en av Ekologigruppens grundare, och expert på juridiska snårigheter vad gäller tolkningar och tillämpningar av miljöbalken, t ex artskyddsförordningen, skyddsåtgärder och kompensation, tillståndsprocesser och miljökonsekvensbeskrivning. Per har många spännande exempel att dela med sig av, bl.a. från stora infrastrukturprojekt. 

Ulrika Hamrén brinner för ekologiska frågor i urbana miljöer och förklarar komplexa ekologiska processer på ett pedagogiskt och entusiasmerande sätt. Biologisk mångfald i planering, grön infrastruktur, ekosystemtjänster, konkret tillämpning av miljöbedömning, ekodukter, skötselplaner, m.m. Ulrika arbetar även som naturguide, och tar gärna med er ut i fält!

Hélène Littke är vår expert på grönytefaktor (GYF) och dess utmaningar och möjligheter. Förutom det kan hon berätta om hälsa i det offentliga rummet, om socialt hållbar stadsutveckling och ekologisk gentrifiering, eller om hur det medeltida begreppet miasma kan kopplas till dagens diskussion om ekosystemtjänster.

Jesper Arnström är miljö- och samhällsplaneraren som föreläser om naturens värde och ekosystemtjänster, och hur de bör ta plats i plan- och byggprocesser. Förutom det berättar han gärna om begreppet naturlighet ur ett idéhistoriskt perspektiv, eller om vinsterna som går att få av systemmodellering.

Anna Maria Larson har koll på landskapsplanering från regional skala ner till detaljnivå. Framförallt kan hon lära er hur man kombinerar landskapsbegreppet med biologisk mångfald, historisk och pågående markanvändning i praktiken. Även naturrekreation och friluftsfrågor ligger nära hjärtat.

Emma Holmberg föreläser om allt ifrån mörkerplanering och ljusföroreningar till  social hållbarhet, ekologisk kompensation och ekosystemtjänster. Hon är också van vid att hålla workshops för att skapa gemensamma mål inom arbetsgrupper i syfte att öka hållbarheten i olika planeringsprojekt.

 

Juho Riikonen står för många av våra fina visualiseringar, och föreläser om visionsarbete, konceptutveckling och hur visuell kommunikation spelar en viktig roll i att argumentera och kommunicera effektivt kring gröna frågor. Dessutom pratar han gärna om förtätning och ekosystemtjänster i stadsutvecklingen.

Emil Åsegård är naturvårdsexperten som håller i föreläsningar och workshops om exempelvis biologisk mångfald, naturvård, skötsel av skog och ängar, urban naturvård och restaurering och anläggning av ängsmark. Emil kan också hålla fantastiska kurser i lieslåtter. Han är verksam på vårt kontor i Lund.

Jannike Andersson är GIS-experten som föreläser om spridningsanalyser och databashantering. Att använda GIS som verktyg för rekreationsplanering är en annan specialitet, och hon berättar gärna om hur man med hjälp av GIS kan tillgängliggöra områden för flera bruk på ett harmoniserat sätt, utan att det leder till konflikter.

Emma Hammarström håller i workshops om samverkan och deltagande. Emma är landskapsarkitekt så gestaltningsperspektivet ligger alltid nära till hands. Att få med perspektiv från olika intressenter i skapandet av nya rum är något som hon gärna använder workshops för att möjliggöra.

Anders Haglund är naturvårdsstrateg och växtekolog och håller i många kalibreringsövningar här på Ekologigruppen. Han föreläser om bland annat förtätningens gränser i relation till den biologiska mångfalden men även många andra ämnen. Dessutom håller han i utbildningar i SIS-standarden inom naturvärdesinventeringar (NVI).

Ellinor Scharin föreläser om ekosystemtjänster och hur de används i allt från planering till projektering. Hon vet var det ofta falerar i processen och kan berätta om viktiga framgångsfaktorer för en lyckad implementering. Dessutom kan hon berätta om hållbar landskapsarkitektur, biologisk mångfald och förtätning och arter i planeringen.

 

 

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Elisabetta Troglio
Samhällsplanerare, Tekn. dr
070 378 54 42
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning