ARTpodden
Publicerat 3 december 2020 av Emma Holmberg

Små, små men finns ändå

I artpoddens 14:e avsnitt går vi till botten med några av de små, små djur som lever längst ner i sjöar och vattendrag. Lyssna på när Ekologigruppens bottenfaunaexpert Cecilia (Cilla) Holmström berättar om några av de sländor, skalbaggslarver, mygglarver, iglar och virvelmaskar som lever på botten. Ibland ryms hela 10000 individer på endast en kvadratmeter.  Varför är vattenanden Cillas favorit? Vilka är bottenfaunans skräckisar och varför är det så bra att restaurera vattendrag?

Mer om bottenfauna

Bottenfauna kallas de små djur som är knutna till bottnar i vatten­­­miljöer. Dit hör många insektsgrupper, som dagsländor, bäcksländor, natt­sländor, trollsländor, tvåvingar och skalbaggar. Andra vanliga djurgrupper är iglar, kräftdjur, mollusker och maskar. Bottenfaunans sammansättning avspeglar den miljö de lever i och kan användas som en indikator på miljöförändringar. Bottnarnas djursamhälle utgör en stor del av den biologiska mångfalden i ett vatten­drag. Bottenfaunan är också en viktig födoresurs för fisk och spelar en viktig roll i nedbryt­­ningen av organiskt material.

Ett mått på biologisk mångfald

Bottenfaunaundersökningar kan också användas för att utvärdera effekter av vattenvårdande åtgärder på den biologiska mångfalden. Stora uppföljningsstudier har gjorts inom de stora vattenvårdsprojekten i västra Skåne, Kävlingeåprojektet och Höjeåprojektet, där vi har följt upp bottenfaunan under flera år i anlagda dammar och våtmarker.

Illustrationer: Maja Holmström

Sötvattensmärla

Nattslända

Nattslända

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning