Kunskapsodling
Publicerat 1 mars 2024 av Karin Agstam-Norlin

En global räddningsplan

Det är lätt att känna sig maktlös i en alltmer polariserad värld där biologisk mångfald och klimatfrågor flyttas allt längre ner på agendan. Det är redan drygt ett år sedan COP15 ägde rum. Vad beslutades egentligen på mötet? FN:s stora möten kan lätt upplevs som abstrakta och svårgenomträngliga för den som står vid sidan av.

Mål för biologisk mångfald

Vi är lyckligt lottade att ha kunniga, uthålliga, och engagerade förhandlare som Torbjörn Ebenhard från Centrum för biologisk mångfald. Torbjörn var en av Sveriges representanter vid förhandlingarna på FNs konferens COP15 om biologisk mångfald i Montréal. I vintras kom Torbjörn till oss för att föreläsa om Kunming-Montreal-mötet och vad de olika målen innebär för oss som arbetar med biologisk mångfald.

Hur illa är det?

Idag finns inte tillräckligt stora områden med väl fungerande ekosystem, varken för att bevara biologisk mångfald eller för att producera de ekosystemtjänster som vi är beroende av. Därför finns ett stort behov av att återställa eller restaurera ekosystem. I ett till synes naturrikt land som Sverige kan det vara svårt att förstå hur illa ställt det är med våra ekosystem. Trenden att den biologiska mångfalden minskar är tydlig. Vad många av oss inte vet är att av den totala biomassan däggdjur mätt i vikt utgör vi människor 36 % och våra tamboskap hela 60%. Det innebär att de vilda däggdjuren endast står för blygsamma 4% av den totala biomassan. Genom bilden blir det tydligt hur vi människor genom vår markanvändning gör det på bekostnad av de vilda djuren och deras livsmiljöer.

Den svenska mångfaldskonferensen samt matnyttig rapport

Ekologigruppen medverkade även vid den årliga mångfaldskonferens som Centrum för biologisk mångfald (CBM) anordnade i december 2023: En global räddningsplan. I tio dialogverkstäder diskuterade vi de åtgärdsmål som beslutades vid COP15, där målet är att vända trenden om minskandet av den biologiska mångfalden. Resultatet blev rapporten ”Inspel till Sveriges strategi för det globala ramverket för biologisk mångfald”: Mångfaldskonferensen. Det finns mycket kvar att göra fram till 2030 och vi behöver jobba med biologisk mångfald på alla nivåer i samhället. Bland annat genom att återskapa konnektiviteten i landskapet och stärka den gröna infrastrukturen.

Från ord till handling

På Ekologigruppen arbetar vi varje dag och i varje uppdrag för att målen om ökad biologisk mångfald ska uppnås. Tillsammans med er kan vi vända utarmningen av arter och återskapa levande landskap med plats för fler arter än oss människor och våra tamdjur. Vi restaurerar vattendrag, sjöar och våtmarker från ax till limpa. Med skickliga GIS-analytiker och erfarna ekologer och grönplanerare länkar vi samman grönområden, för såväl ekologisk spridning som rekreation och klimatanpassning. Med vår tvärvetenskapliga landskapsarkitektur där ekologi möter funktion och estetik gör vi plats för det vilda, för vattnet och för nattens ekologi. Med planerare med helhetstänk lyfter vi rätt frågor i rätt skede, för att få till smidiga planprocesser och genomtänkta planer där vattnet, ekologin och barnens lek får plats.

Läs mer om våra projekt och hur Ekologigruppen gör verklig miljönytta.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning