PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Social hållbarhet

Det växande intresset för social hållbarhet inom stadsplanering är en positiv utveckling, inte minst för att kunna nå det globala hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030. Ekologigruppen kan hjälpa er att systematiskt värdera, stärka och följa upp den sociala hållbarheten i stadsutvecklingsförslag, projekt, planer och program. Ekologigruppen är experter på den byggda miljöns potential att möjliggöra ett mer socialt hållbart samhälle.

KONTAKTA OSS

Våra hållbarhetsstrateger arbetar utifrån evidensbaserad forskning och metoder så att den fysiska strukturen kan utvecklas för tillskapandet av trygga gaturum och goda kopplingar som gynnar utbyte och flöde av människor. Genom att uppmärksamma den ekologiska och den ekonomiska hållbarhetens inverkan på social  hållbarhet hjälper vi er att få en bra översikt över hållbarheten i ett helhetsperspektiv. För att lyckas med detta krävs att frågor om social hållbarhet och rättvisa uppmärksammas tidigt i planeringsprocessen.

En god bebyggd miljö

Social hållbarhet inbegriper förutsättningar för mänskliga möten, idéutbyten och lokalt engagemang. En mångfald av åldrar, kulturer och erfarenheter lägger grunden för en social mångfald och förståelsen för den variation som staden rymmer. För att kreativitet och mångfald ska komma samhället tillgodo behöver aspekter som trygghet, säkerhet och hälsa vara tillgodosedda. Rättvisa möjligheter att ta del av samhället är viktiga, där jämställdhet och jämlikhet har stor betydelse. Krav som kopplar till den sociala aspekter för hållbara samhällen inkluderar miljökvalitetsmålet ”en god bebyggd miljö”, de nationella folkhälsomålen, transport och jämställdhetspolitiska mål, FN:s barnkonvention liksom PBLs krav på en socialt god och tillgänglig livsmiljö PBL 2 kap 3 § p 2.

Medborgardialog som del av planprocessen

Vi kan hjälpa er att belysa sociala frågor i planprocessen och agera expertstöd vid framtagandet av planer. Vi kan dessutom hjälpa er att samarbeta med lokalsamhället och se till att deltagandeprocesser och medborgardialoger ger förutsättningar för engagemang och delaktighet i samhällsutvecklingen.

Vi ser till hela plan- och projektprocessen och bevakar sociala hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv och anpassar metodsval efter kundens behov. Vi är måna om att materialet blir så användbart som möjligt: pedagogiskt, lätt att använda och utformat efter det syfte det ska användas i.

Genom dialogprocesser och hållbarhetsanalyser kan Ekologigruppen hjälpa er att värdera, stärka och följa upp den sociala hållbarheten i stadsutvecklingen.

Ekologigruppen erbjuder stöd i social hållbarhet inom följande produkter:

 • Sociala konsekvensbeskrivningar/konsekvensanalyser
 • Barnkonsekvensbeskrivningar
 • Jämställdhetsbedömningar
 • Hållbarhetsbedömningar/hållbarhetsanalyser
 • Miljökonsekvensbedömningar (MKB)
 • Hållbarhetsprogram
 • Måluppfyllelseanalys, lokala, nationella och globala hållbarhetsmål Agenda 2030
 • Sociala spridningsanalyser
 • Systemanalyser
 • Kartläggning av kulturella ekosystemtjänster
 • Föreläsningar

Vi erbjuder även ett brett utbud av verktyg för att möjliggöra delaktighet hos alla medborgare i planeringsprocessen. Exempel på verktyg vi använder inom dialogprocesser innefattar:

 • SWOT-analys och Klusteranalys
 • Framtidsbilder och scenariomatris
 • Visualisering av hållbarhetsprestande med Värderosen
 • Designdialogen
 • Gåturer

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning