LANDSKAP & VATTENÅTGÄRDER

Parker, torg och bostadsgårdar

Med utgångspunkt från platsen och de ekosystemtjänster som finns där skapar Ekologigruppens landskapsarkitekter parker, torg och bostadsgårdar. Vi arbetar i allt från tidiga skeden till projektering och anläggning, från idéskisser och visualisering till bygghandling.

KONTAKTA OSS

Ekologigruppens formspråk bygger på en platsanpassning, där befintlig vegetation, särskilda arter eller andra naturvärden på platsen är förutsättningar för hur platsen kan utvecklas. Vårt arbetssätt bidrar till ett hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem med väl fungerande kretslopp. Vi gör skillnad för både människor och natur genom att kombinera god form med ekologiska och sociala värden. Ekologigruppens landskapsarkitekter arbetar alltid för att skapa en inkluderande gestaltning som fungerar för många olika användargrupper och deras specifika behov.

Vi gestaltar för sammanlänkad grönska 

Vi zoomar alltid ut för att förstå hur omgivande natur- och vattenmiljöer hänger ihop – eller skulle kunna hänga ihop.  Varje plats är en möjlig pusselbit i stadens gröna och blå infrastruktur.  

Vi utgår ifrån platsen  

Vi älskar att läsa landskapet. Genom att förstå hur aspekter som geologi, hydrologi, naturvärden, historiska skikt och social kontext har skapat en plats, så kan vi skapa god landskapsarkitektur.  

Vi tror att generalister + specialister = Sant  

Vi arbetar tvärvetenskapligt och i teams med andra kompetenser för att utveckla ny kunskap och omsätta den till praktik. Vår landskapsarkitektur är gränsöverskridande, där naturvetenskapen lägger grund för kreativa lösningar för framtidens samhälle.  

Vi gestaltar för alla  

Vi tar i vår gestaltning fasta på social hållbarhet och har ett inkluderande förhållningssätt. För oss är det viktigt att alla människor, oavsett kön, ålder, bakgrund eller funktionsvariation sig ska kunna nyttja och njuta av platser, även under årets och dygnets mörka perioder. Vi diskuterar lösningar och utvärderar ständigt våra förslag utifrån dessa parametrar under processens gång tillsammans med kunden.  

Tillgänglighet kan också vara att ge fler tillgång till natur. Naturupplevelser för alla. Naturen ska kunna upplevas av alla, tillgänglig både mentalt och fysiskt. 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning