STRATEGI & UTBILDNING

Miljöövervaknings- och kontrollprogram

Ett framgångsrikt miljö- och naturarbete kräver att effekter av åtgärder och tillstånd mäts regelbundet. Det är genom ett effektivt insamlande och analys av data som vi kan avgöra vilka åtgärder som fungerar bäst för att nå uppställda miljömål.

KONTAKTA OSS

Ekologigruppen är en drivande kraft i Sverige vad gäller utveckling av metoder för uppföljning av naturvärden i skyddade områden. Vi har varit en viktig aktör i arbetet med att ta fram metoder för uppföljning av arter och naturtyper i art- och habitatdirektivet.

Miljöövervakning av natur

Vi kan med vår artkompetens erbjuda miljöövervakning för ett stort antal arter och naturtyper, både på land och i vatten. Dessutom kan vi justera befintliga eller upprätta nya program för miljöövervakning i unika situationer. Till exempel har vi tagit fram ett nationellt miljöövervakningsprogram för fyra ovanliga skogsnaturtyper och ett uppföljningsprogram för att detektera vegetationsförändringar som beror på eventuella förändringar i grundvattennivåer.

Kontrollprogram i vatten

Ekologigruppen upprättar även kontroll- och uppföljningsprogram för vattenmiljöer och kan med vår omfattande erfarenhet föreslå kostnadseffektiva program. Vi arbetar med väl beprövade eller standardiserade metoder för att uppnå god kvalitet och för att kunna tillgodose behovet av jämförelsematerial.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Anders Haglund
Växtekolog/naturvårdsstrateg
08 525 201 05
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning