STRATEGISKA TJÄNSTER

Miljöövervaknings- och uppföljningsprogram

Ett framgångsrikt miljö- och naturarbete kräver att effekter av åtgärder och tillstånd mäts regelbundet. Det är genom ett effektivt insamlande och analys av data som vi kan avgöra vilka åtgärder som fungerar bäst för att nå uppställda miljömål.

Ekologigruppen är en drivande kraft i Sverige vad gäller utveckling av metoder för uppföljning av naturvärden i skyddade områden och har varit en viktig aktör i arbetet med att ta fram metoder för uppföljning av arter och naturtyper i art- och habitatdirektivet.

Vi kan med vår artkompetens erbjuda miljöövervakning för ett stort antal arter och naturtyper. Dessutom kan vi justera befintliga eller upprätta nya program för miljöövervakning i unika situationer. Till exempel har vi tagit fram ett nationellt miljöövervakningsprogram för fyra ovanliga skogsnaturtyper och ett uppföljningsprogram för att detektera vegetationsförändringar som beror på eventuella förändringar i grundvattennivåer.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Anders Haglund
Växtekolog/naturvårdsstrateg
08 525 201 05
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.