SKÖTSEL & UTVECKLING

Ekologisk handledning

När praktiska naturvårdsåtgärder ska utföras behöver beställaren ofta hjälp med den närmare utformningen av åtgärderna och själva genomförandet. Exempelvis vilka träd som ska sparas och vilka träd och buskar som ska vara kvar när man gallrar en ekbacke? Var finns lämplig personal för avverkning och uttransport etc. Det finns många exempel på de praktiska problem som måste hanteras när skötselåtgärder ska utföras i naturreservat, parker och andra naturmarker.

KONTAKTA OSS

Flera av Ekologigruppens medarbetare har erfarenhet av att handleda arbetslag och att planera genomförande av skötselåtgärder. Vi ser till att arbetsinsatserna blir både kostnadseffektiva och ger bra naturvård som slutresultat.

 • Vi arbetar bland annat med:
 •       Stämpling (urval) av träd och buskar vid gallringar av exempelvis ekmiljöer
 •       Förvaltning och skötsel av skyddade områden
 •       Genomföra röjning av betesmarker
 •       Genomföra uppsättning av stängsel och stättor kring betesmarker
EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Jens-Henrik Kloth
Biolog och geovetare
08 525 201 10
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning