PROJEKT

Bergshamra dagvattendamm

KUND: Solna stad | ÅR: 2018-2020

En ny dagvattendamm har anlagts i Bergshamra, Solna. Dammen renar dagvattnet innan det når Brunnsviken samtidigt som Bergshamraborna har fått ett nytt promenadstråk runt dammen med  ett attraktivt blickfång. Ekologigruppen har gestaltat och projekterat dagvattendammen.

Dagvattenhantering på historisk mark

Gestaltningen har utgått från platsens ursprungliga förutsättningar och potential. Utformningen samspelar med strukturerna i det kulturhistoriska landskapet i Nationalstadsparken och Pipers park. Den meandrande formen landar mjukt i gräsmarken och bidrar till optimal rening av dagvattnet innan det när Brunnsviken. En slingrande stenmjölsstig låter besökaren strosa runt dammen och komma vattnet nära.

Får och kullar

Marken har en lång tid betats av får vilket har varit ett uppskattat inslag för besökare. Den nya dammen ska inte vara ett hinder fåren. Betet innebär att platsen hålls öppen och blir samtidigt ett idylliskt inslag för besökaren. En bergsknalle har under anläggningen skalats av och tvättats för att bli ett centralt blickfång tillsammans med en grupp av karaktärsfulla träd. Denna plats är viktig för fåren på platsen, då den erbjuder skugga och vindskydd.

En hållbar masshantering

För att undvika onödiga transporter har all jord har behållits och använts som en resurs på platsen. Genom markmodulering blir jordmassorna en del av ett böljande landskap som sömlöst ansluter till omgivningen. Projekteringen har utförts i samarbete med WRS och Geomind.

Nya och gamla växter

Även den befintliga vegetationen på platsen har återanvänts. På så vis skapas förutsättningar för en snabb återetablering med samma flora som tidigare växt här. Längs dammens kanter planeras strandmattor för rik blomning under sommarhalvåret med olika fuktälskande växter som dessutom skyddar stränderna från erosion. De blommande växterna kommer att locka fler pollinatörer hit och stärker därmed platsens ekosystemtjänster.

Dagvattenlösning till nytta för många

På ett pedagogiskt sätt lyfter dammen fram vattnets väg i det urbana landskapet. Runt Pumphusvägens damm kommer människor, får och andra djur samt växter trivas samtidigt som Brunnsvikens vattenkvalitet förbättras.

Team: Eleonor Häger, Kerstin Mossed, Mimmi Wester, Emma Hammarström, Ellinor Scharin, Sandra Paasioja Joelsson, Ulrika Hamrén

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning