EKOpepp
Publicerat 13 mars 2019

Ekologigruppens EkoPepp delas ut till beställare, projekt eller samarbeten som syftar till att på ett tydligt sätt öka hållbarheten och miljönyttan, ta ansvar för jordens ekosystem och gynna människors välmående.

Vår första EkoPepp

Den första mottagaren av EkoPepp är Huddinge kommun som representerades av Jonas Lidbrink och Karin Henrikson.

För att ha varit drivande med att få in ekosystemtjänstperspektivet som ett av de första underlagen för den nya stadsutvecklingsplanen för Flemingsberg. Genom att kartlägga befintliga strukturer för ekosystemtjänster, samt att ta hänsyn till den tillkommande befolkningens behov av grönytornas kvalitet för rekreation, och låta detta arbete ligga till grund för stadsutvecklingsplanen, har goda förutsättningar skapats för att forma en hållbar stadsdel där de gröna värdena kan förvaltas och vidareutvecklas.

Fortsatt arbete med strategisk grönstruktur

Arbetet med Flemingsberg har också medfört liknande strategiskt arbete och tidigt ekosystemtjänstperspektiv i ytterligare tre stadsutvecklingsplaner i Huddinge kommun. Arbetet har bidragit till ökad kunskap kring ekosystemtjänstperspektivet och har också varit väldigt roligt och utvecklande för Ekologigruppens konsulter att jobba med. Att dialogen under hela processen varit god har starkt bidragit till att projektet flutit bra med förståelse för projektets komplexitet och budget.

Vad får mottagarna av EkoPepp?

Som EkoPepp fick Huddinge kommun ta emot ett diplom med gåvobevis till Naturarvet (www.naturarvet.se) där 314 kvadratmeter skog bevaras för all framtid i en cirkel med 10 meters radie runt ek nummer p9 i Skarnhålans gammelskog.

Senvuxna Eken är ett paraplyträd. Tack vare fadderskap skyddas detta träd och allt annat liv runt det för evigt. Trädet har redan en ansenlig ålder, men om ytterligare några hundra år dör det och dess fallna stam kommer att skapa liv under lång tid efter detta. När ett nytt träd växer upp på samma plats är dess tusenåriga livscykel sluten och cirka 30 ton co2-ekvivalenter har bundits i marken. Trädet finns i Ale kommun.

Pristagarna kommer också få välja en spännande exkursion där Ekologigruppens specialister guidar om valfri biologisk mångfald, ekosystemtjänst eller andra hållbarhetsaspekter som Huddinges representanter är intresserade av. Kanske blir det salamandrar, fladdermöss, eller varför inte mulmekar?

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning