Smultronställen
Publicerat 5 augusti 2020 av Juho Riikonen

Smultronställe #3 Karaby backar, Skåne

I en liten by, i Kävlinge kommun, bakom en kyrka som syns från Öresundsbron, Här kan man klättra med solen i ryggen, och glömma bort alla bekymmer. Öppet och brett så långt man kan se, plötsligt dyker det upp kullar vid en pilallée. Där uppe är vyn över havet och trädridån, men lika spännande saker händer på marknivån.Sandiga marker och soliga slänter – är drömmen för insekter och himmelrike för blommor.

Hur hittar jag hit?

Med bil: Parkerar gör man vid Karaby kyrka. Sen är det en promenad på fem minuter till Karaby backar som syns väl från kyrkan och parkeringen. Med tåg/buss: Det går bra att cykla eller gå (ett par km) från tågstationen vid Dösjebro.

Hur hittade Ekologigruppen hit?

Här har vi bland annat jobbat med Natur- och Grönstrukturprogrammet för kommunen.

Gå på skattjakt efter:

 • Backsippa
 • Gullviva
 • Mandelblomma
 • Bivarg
 • Sexfläckig bastardsvärmare

Backsippa växer i öppna miljöer på torr, helst sandig eller grusig mark. Den dyker oftast upp där buskar och träd hålls nere genom bete eller annan störning eller där det är alltför torrt för att växtplatserna skall bli igenvuxna. Blomman är iögonfallande stor, först upprätt men senare lutande, blåviolett eller sällan vit. Frukterna är håriga och bildar en spretig hårig boll när de är mogna och liknar då fruktsamlingen hos klematis. Backsippan är rödlistad som VU (sårbar).

Gullviva är en flerårig ört med en basal bladrosett och upp till tre decimeter hög blomstängel med gula blommor. Arten hittas i Syd- och Mellansverige där den växer i ängsmark, gräsmark och i skogar på mullrik mark. Miljöer med låg vegetation föredras då den med sin basala bladrosett missgynnas om vegetationen blir för högväxt. Gullviva kan förväxlas med lundviva som är lik till utseendet men har större blommor. Gullvivan är fridlyst i hela landet.

Mandelblomma är en flerårig ört som blir två till fyra decimeter hög. Stjälken är upprätt, hårig och har några få, strödda stjälkblad och en basal bladrosett. Blomman är vit, svagt mandeldoftande och sitter i en gles klase i toppen av stjälken. Den växer gärna på mossklädda berghällar och på torrbackar. Mandelblomman blommar i maj-juni. Enligt Linné börjar den blomma vid svalans ankomst.

Bivargen är knuten till varma sandmarker där den gräver långa gångar till sina larver. Gångarna fylls på med nersövda honungsbin som blir föda för bivargens larver som var och en äter 3–6 honungsbin under sin uppväxt. Bivargen påminner om en geting men känns igen på den typiska gulvita ansiktsmasken. Arten är en relativt god signalart för insektsrika miljöer med höga naturvärden.

Sexfläckig bastardsvärmare har metalliskt blåsvart framvinge med sex runda till ovala röda fläckar vilket skiljer den från alla andra bastardsvärmare som har färre fläckar. Den lever på öppna blomrika ängs- och hagmarker, vägrenar och skogskanter. Larven lever främst på käringtand och undantagsvis på andra ärtväxter. Sexfläckig bastardsvärmare är rödlistad som NT (nära hotad) och en god signalart för artrika gräsmarker.

 

 

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning