ANALYSER & UNDERLAG

Dagvattenhantering

Dagvatten från hårdgjorda ytor måste planeras på ett bra sätt för att undvika översvämningar och föroreningar. Det ställs nästan alltid krav på att dagvattnet ska fördröjas och renas och utformningen av platsspecifika dagvattenlösningar är viktiga bland annat för att uppnå uppställda miljökvalitetsnormer. Vi tar fram hållbara lösningar för dagvattenhantering, gärna naturbaserade med största möjliga nytta.

KONTAKTA OSS

Så här jobbar vi med dagvattenhantering

Ekologigruppen arbetar med dagvattenutredningar där dagvattenmängder och flödesutjämning beräknas. Dagvattenmagasinen dimensioneras och projekteras med en naturlig utformning i form av våtmarker, dammar och svackdiken. I dimensioneringsverktyget Stormtac beräknas dagvattnets föroreningsbelastning och fördröjningsmagasinens reningseffekt.

Vi har även kompetens att utreda påverkan på recipienten, och hur dagvattnet påverkar vattnets ekologiska och kemiska status. Ekologigruppens hydrologer, ingenjörer, limnologer, ekologer och landskapsarkitekter samverkar för att kunna erbjuda de bästa lösningarna för dagvattenhantering.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Siri Wahlström
Civ.ing. vattenresurshantering
046 10 67 61
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.