Kunskapsodling
Publicerat 12 januari 2024 av Håkan Björklund

Havsnejonöga, en svensk urtidsfisk som håller på att försvinna

Havsnejonögat beskrivs ibland som en levande fossil. Det är en 350-400 miljoner år gammal art som alltså simmade i åar och hav redan innan dinosaurierna uppstod. Den är alltså äldre än våra vanliga fiskar, benfiskarna, och har skelett av brosk och en väldigt speciell mun, en rund sugskiva klädd med små vassa tänder.

Här länkar vi till Håkan Björklunds unika undervattensfilm (ca 20 minuter lång). Håkan förklarar havsnejonögats livscykel och berättar även om andra skyddsvärda djur, vattenvård och fiskepolitik.

Havsnejonögat finns främst i sydvästra Sverige

I Sverige finns arten framförallt i vattendrag som mynnar i Västerhavet, från Rönne å i Skåne, upp till norska gränsen. Havsnejonögat lever som parasit som vuxen och suger blod från större fiskar eller däggdjur i havet. Men större delen av sitt liv filtrerar den plankton, nergrävd i sedimentbankar i åars eller floders lugnflytande partier.

Ekologigruppens eminenta vattenekolog Håkan Björklund har lyckats fota och filma den rödlistade och starkt hotade urtidsfisken havsnejonöga. Här är ett par som hjälps åt att fixa en riktigt bra lekgrop.

Indikatorart för fungerande ekosystem

Eftersom den lever i flera olika miljöer och är beroende av friska ekosystem både i åar och i havet är den en bra indikatorart för fungerande ekosystem i både åar och hav. Ett bra bestånd av havsnejonöga visar därmed att det finns både fria vandringsvägar och friskt vatten i åarna, och havets fiskbestånd är i balans. Tyvärr brister det i alla delar i svenska vatten.

Paralleller finns med andra arter i andra delar av världen som håller på att försvinna på grund av liknande grundproblem. Ekosystem är ofta komplexa, och orsakerna till att en art försvinner eller hotas kan ofta finnas i misskötsel eller överutnyttjande av resurser som inte är uppenbara utan att titta på artens hela livscykel. En indikatorart som havsnejonögat är därför extra värdefull eftersom den visar på helhetens funktion

 

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning