Webbinarier
Publicerat 17 november 2020

Ekologisk kompensation

Det här webbinariet tar upp viktiga etiska och juridiska aspekter på ekologisk kompensation och berör frågor som när kompensation blir godtagbart ur etisk synvinkel. Som deltagare i webbinariet har du möjligheten att ta del av alldeles färsk forskning och komma med inspel som kan användas i slutfasen av projektet. Forskningsprojektet bedrivs i samarbete mellan KTH, Uppsala Universitet och Ekologigruppen och finansieras av Naturvårdsverket. Tim Schnoor från Ekologigruppen inleder och modererar webbinariet.

 • Datum och tid: 16 december 13.00-15.00
 • Anmälan: anmalan@ekologigruppen.se länk skickas ut dagen innan.
 • Kostnad: Gratis
 • Sista anmälningsdatum: 14 december
 • Målgrupp: Alla som jobbar med och fattar beslut om samhällsplanering

Program

Ekologisk kompensation kan vara ett sätt att motverka förlust av biologisk mångfald men för att fungera väl måste det rättsliga systemet uppfylla ett visst antal kriterier. Det behöver vara utformat på ett sätt som bidrar till att relevanta mål på miljöområdet uppfylls, det måste vara kostnadseffektivt och funktionellt ur ett rättsligt perspektiv. Systemet behöver fånga upp de värden och normer som finns i samhället rörande förhållandet mellan människa och natur, fördelning av miljörelaterade nyttor och kostnader mellan olika samhällsgrupper, men också utkrävande av ansvar när miljöskada uppstår. Syftet med det här forskningsprojektet är att ta fram kunskap som kan användas för att göra det svenska systemet för ekologisk kompensation mer godtagbart ur etisk synvinkel.

Att värna det värdefulla: etik och ekologisk kompensation

Mikael Karlsson

Vilka etiska övervägande krävs vid arbete med ekologisk kompensation. Vi får en kort dragning om etiska frågeställningar som dyker upp under arbetet med ekologisk kompensation.

Fasta samverkansformer i miljöns tjänst?

Charlotta Zetterberg

Vilka juridiska verktyg har vi för att arbeta med ekologisk kompensation? Charlotta redogör för några samverkansformer som skulle kunna användas i arbetet med ekologisk kompensation”

Hur kan ekologiska kompensationspooler tillämpas i Sverige?

Henrik Josefsson

Hur kan ekologiska kompensationspooler tillämpas i Sverige? Baserat på jämförelser med tysk och amerikansk lagstiftning diskuteras vad som är viktiga rättsliga element för att kompensationspooler ska fungera på ett bra sätt i en svensk kontext.

Om talarna

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning