EKOpepp
Publicerat 6 mars 2024 av Lars Salomon

Ekologigruppens EkoPepp delas ut till beställare, projekt eller samarbeten som syftar till att på ett tydligt sätt öka hållbarheten och miljönyttan, ta ansvar för jordens ekosystem och gynna människors välmående.

2023 års EkoPepp går till Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har under de senaste åren drivit flera stora projekt med inriktning på natur, friluftsliv, biologisk mångfald. Tack vare kommunens ambitiösa arbete har många nya spännande miljöer och arter hittats. Vi är väldigt glada att vi har haft förmånen att få jobba med kommunen i många spännande uppdrag. Vi vill lyfta Ängelholms framåtsyftande arbete som bidrar till att nå såväl nationella som globala hållbarhetsmål.

Här är några av de projekt som vi har utfört på uppdrag av kommunen

Kronoskogen och Nybroskogen

Kronoskogen och Nybroskogen är två stora tätortsnära naturområden, värdefulla både för friluftsliv och biologisk mångfald. På uppdrag av kommunen genomförde vi kartläggningar av de variationsrika skogsmiljöerna. Här finns allt från barrblandskog med gammal tall till näringsrik bokskog och svämädellövskog med en mängd rödlistade arter knutna till död ved. 

Hjärnarps prästaskog

Under 2022-2023 fortsatte vi, på uppdrag av kommunen med inventeringar och underlag för bildning av det nya naturreservatet Hjärnarps prästaskog. Prästaskogens fina bokskogsmiljöer har höga artvärden och ligger i utkanten av en stor värdetrakt för ädellöv. Skogen nyttjas dessutom flitigt som friluftsområde.

Många nya fynd och värdefulla miljöer

Samma år genomfördes även ett mycket stort kartläggningartbete av naturvärden och värdekärnor i hela kommunen. Ett projekt som resulterade i upptäckten av många nya värdefulla och spännande miljöer varav några hittills relativt okända som bedöms hålla naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde. Bland annat ett område med kvillmiljöer och stora förekomster av krävande mossor, exempelvis skirmossa (som är både rödlistad som NT och fridlyst). En annan fin miljö värd att nämna är Sjöängen vid Vegeåns mynning där det utöver artrika gräsmarker även noterades oerhört rikligt med lavar knutna till kulturved, exempelvis sotlav och grå ladlav (CR).

Kvillmiljöer vid Össjö.

Nya våtmarker

Ängelholms kommun har även bedrivit ett ambitiöst arbete med att skapa nya våtmarker. Vi har bland annat arbetat med en stor våtmark i Spannarp på över 3 hektar och i kommunen finns det flera andra fina exempel.

 

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning