EKOpepp
Publicerat 5 maj 2021 av Eleonor Häger

“Ekologigruppens Eko-Pepp delas ut till beställare, projekt eller samarbeten som syftar till att på ett tydligt sätt öka hållbarheten och miljönyttan, ta ansvar för jordens ekosystem och gynna människors välmående” 

2021 års EkoPepp går till Solna stad för tre olika vattenprojekt

Solna stad är årets vinnare av Ekologigruppens uppmuntranpris EKOpepp! Stort grattis till Tekniska förvaltningen, som genom stadsträdgårdsmästare Nils Forsberg och i samverkan med Miljö- och Byggnadsförvaltningen varit beställare för två nya dammar och en våtmark. Vi är så glada över att ha fått gestalta och projektera dessa blå oaser i nära samarbete med Solna stad och våra underkonsulter WRS, Geomind, Atrax och Structor. Nu ska vi tillsammans med Solna stad bestämma mottagare av de 10 000 kronor som ska gå till organisation vars arbete främjar en hållbar utveckling. I nästa EkoAktuellt berättar vi mer om hur vi uppmärksammat årets vinnare Solna stad.

Pumphusängens dagvattendamm

Vid Pumphusängen i Kungliga Nationalstadsparken har en ny dagvattendamm anlagts. Här renas Bergshamras dagvatten innan det når Brunnsviken – samtidigt som nya värden har skapats för fåglar, fisk, pollinatörer och människor. En ny stig, brygga och en bro tillgängliggör den vackra platsen för allmänheten och friluftslivet. Brunnsvikens fisk har hittat in till dammens grunda vatten för att leka – och den blå oasen har redan blivit en populär lokal för såväl fåglar som förbipasserande skådare.

Tivoli våtmark

Precis intill Pumphusängens dagvattendamm i Södra Bergshamra har en våtmark återskapats. Platsen var nyligen en igenvuxen liten vattensamling som nästan torkade ut under sommaren. Hit når inte Brunnsvikens fisk – vilket skapar en desto bättre livsmiljö för groddjur! Solna stad gjorde i april 2021 en uppföljande inventering och fann att det var full aktivitet med simmande grodor och 120 paddor, jämfört med ett fåtal individer vid inventeringen 2016 innan våtmarken anlades. Mindre vattensalamander kan mycket väl finnas i våtmarken också – vi hoppas på det bästa inför kommande inventeringar.

Förutom en stor förbättring för groddjuren har våtmarken fler positiva funktioner, inte minst sociala. Där det förut var ett svåråtkomligt och inhägnat fuktigt snår finns nu öppna vattenspeglar, vyer över det kulturhistoriska landskapet vid Tivoliudden och med Bergshamras bebyggelse i fonden. Nya stigar och en bro i trä gör det lätt att få utblick över vattnet och komma närmare inpå våtmarkens myller.

Tivolihalvön rymmer spännande lämningar av en förvildad engelsk park från 1700-talets slut, så det finns många goda skäl att upptäcka området kring dammarna.

Råstasjöns dagvattendamm

Intill Råstasjön i Solna planeras en ny damm där dagvatten kommer att renas innan det når Råstasjön. Dammen blir också ett vackert inslag i landskapet och Råstasjöns nya naturreservat! Området är ett populärt promenad- och friluftsområde, och sjön är en av länets mest värdefulla fågelsjöar i länet. Det har varit av största vikt att gestalta med naturen och upplevelsevärdet i fokus med hjälp av naturliga former som passar in i landskapet och växtmaterial som gynnar den lokala floran och faunan.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning