Webbinarier
Publicerat 13 augusti 2020

16 september kl.12.30

Biologisk mångfald,
hur svårt kan det vara?

Vi bjuder nu in till den nästa del av vår webbinarieserie Hållbarhet i planeringen, denna gång med fokus på ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald. Våra städer byggs ofta ut i områden med hög biologisk mångfald. Pågående urbanisering och utbyggnad av städer påverkar många arters överlevnad och ekosystemens långsiktiga förmåga att leverera ekosystemtjänster. Vad behöver vi tänka på när vi planerar för biologisk mångfald i städer och hur får vi på riktigt in frågan i planeringsprocessen?

Hur anmäler jag mig?

Webbiniariet äger rum den 16 september kl 12.30 och är ca 30 minuter långt. Det är kostnadsfritt och du kan anmäla dig på anmalan@ekologigruppen.se Det riktar sig främst till tjänstepersoner på kommuner och aktörer i branschen som vill arbeta mer konkret med biologisk mångfald och hållbarhetsstyrning. Sista anmälningsdatum är 14 september.

Exempel på ekosystemtjänster som den tätortsnära naturen levererar. Från Eskilstuna grönplan. Illustration: Juho Riikonen

Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald

Vi måste tillsammans vända förlusten av arter och deras habitat, både lokalt, nationell och på en global skala. Denna utveckling hotar inte bara naturen i sig utan även våra samhällen, eftersom naturen och den biologiska mångfalden är basen för ett stort antal processer och funktioner som upprätthåller vår civilisation.

Med hjälp av Ekologigruppens vägledning ”Indikatorer för hållbarhet” ger vi tips på hur arkitekter och planerare, genom planering av den fysiska miljön, kan få in biologisk mångfald i planeringen och på så sätt skapa mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara samhällen.

Den här gången är det Jesper Arnström, grönplanerare och Tim Schnoor, ekolog  som guidar oss genom webbinariet. Jesper och Tim kommer att gå igenom praktiska verktyg för arbetet med biologisk mångfald i samhällsplanering och lärdomar från arbetet med dessa frågor inom olika delar av i samhällsplaneringen. Både Jesper och Kristina har jobbat med flera kommunövergripande planeringsunderlag, och har erfarenheter från både små och stora kommuner.

Serien fortsätter

Nästa webbinarium i serien Hållbarhet i planeringen håller vi den 4 november, det kommer att handla om pollinering kopplat till stadsplanering.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning